Arbets- och näringsministeriets budgetförslag för 2019: mer satsningar på innovationsfinansiering

9.8.2018

I arbets- och näringsministeriets budgetförslag för 2019 ligger prioriteringen på tillväxtpolitik som ska stödja regeringsprogrammets sysselsättnings- och tillväxtmål.

Ökade satsningar på Business Finlands resurser

Arbets- och näringsministeriet föreslår att Innovationsfinansieringsverket Business Finlands fullmakt att bevilja understöd ska uppgå till drygt 344 miljoner euro, vilket är nästan 74 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2018.
– Det är tydligt att vi håller på att hamna på efterkälken jämfört med våra konkurrentländer när det gäller satsningar på innovationer. Den offentliga innovationsfinansieringen måste ökas betydligt, eftersom den också gör det möjligt för företagen att utöka sin forsknings- och innovationsverksamhet, konstaterar näringsminister Mika Lintilä.

Tillgången på internationella experter bör säkerställas

Målet med regeringens åtgärdsprogram Talent Boost är att stärka tillgången på internationella experter genom att göra Finland mer attraktivt. Finländska företag bör ha tillgång till tillräckligt med arbetskraft och kunnande om internationalisering.
– Det råder global konkurrens om experterna. Tillgången på arbetskraft och experter är en av de största utmaningarna med tanke på våra företags tillväxt och internationalisering, och dessa utmaningar måste vi svara på. Exempelvis programvarubranschen lider av kronisk brist på kunnig arbetskraft, säger arbetsminister Jari Lindström.

Mer hävkraft till regionerna

Bevillningsfullmakten för EU:s strukturfondsprogram ökas till närmare 669 miljoner euro, vilket är 287 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2018. En ökning av fullmakten med 75 procent är möjlig på grund av att den tidigareläggs från 2020 till 2019.
Tidigareläggningen av bevillningsfullmakten främjar tillväxt i regionerna, möjliggör framförhållning i användningen av finansieringen och underlättar åtgärder för att avsluta programperioden 2014–2020.
Satsningar på energistöd främjar klimatarbetet och hållbar utveckling
Energistödsfullmakten föreslås uppgå till 80 miljoner euro, vilket är 25 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för innevarande år. Ökningen baserar sig på den nationella energi- och klimatstrategin.
– Tilläggssatsningarna på energistödet är ett element när det gäller att uppnå Finlands nationella och EU:s energi- och klimatmål. Satsningarna främjar också Finlands nationella genomförande av Agenda 2030, i synnerhet målet ett koldioxidneutralt och resurssmart Finland, konstaterar bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Läs mera:

>Arbets- och näringsministeriets budgetförslag för 2019 (på finska)

>Arbets- och näringsministeriets budgetförslag för 2019: mer satsningar på innovationsfinansiering (Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 9.8.2018)