Rapport om regionala utvecklingsutsikter: Ekonomisk tillväxt och ökande sysselsättning i alla regioner

10.10.2018

I regionerna bedömer man att den ekonomiska utvecklingen och sysselsättningsutvecklingen fortsätter i positiv riktning, men långsammare än tidigare. Utsikterna för den närmaste framtiden är trots den långsammare tillväxten goda i alla regioner, och eventuella hotbilder är främst förknippade med den internationella ekonomin.

Arbetslösheten har minskat i alla regioner, och den goda utvecklingen bedöms fortsätta inom den närmaste framtiden, dock en aning långsammare än tidigare. Även långtidsarbetslösheten och arbetslösheten bland unga förväntas minska ytterligare. Någon ökning av arbetslösheten kan inte skönjas någonstans i landet. Uppgifterna framgår av en rapport om regionala utvecklingsutsikter som arbets- och näringsministeriet publicerade den 10 oktober 2018.

Den ekonomiska tillväxten har gjort att efterfrågan på arbetskraft och antalet lediga jobb ökat avsevärt. Ökningen av efterfrågan har varit så snabb att många arbetsgivare har svårigheter att hitta kompetent arbetskraft för att möta sina behov. Rekryteringsproblem förekommer inom flera branscher och i olika yrkesgrupper.

Mer info

Regionala utvecklingsutsikter: Fortsatt växande ekonomi och ökande sysselsättning, ANM:s meddelande 10.10.2018 (tem.fi)

Rapport om regionala utvecklingsutsikter