I pilotförsöken med tillväxttjänster testas olika sätt att ordna och producera tjänster

24.10.2018

Försöken med tillväxttjänster möjliggör testning av de nya handlingsmodeller som landskapen kan införa när landskapsreformen genomförs. I pilotförsöken testas till exempel åtskiljande av ordnandet och produktionen av tjänster samt myndighetsfunktionernas smidighet. I en del pilotförsök testas en övergång från inköp av enskilda tjänster till upphandling av serviceprocesser i sin helhet. Den flesta pilotförsöken gäller tjänster för sysselsättning av enskilda kunder. De som har svagast ställning på arbetsmarknaden har beaktats i flera pilotförsök. I fyra områden anknyter försöket till tjänster för företag.

Landskapen kan utnyttja erfarenheterna från försöken när de ordnar sina egna tillväxttjänster. Varje landskap bestämmer självständigt i vilken mån det producerar tjänster självt och i vilken mån det skaffar tjänster från den privata sektorn eller från organisationer.

För tillväxttjänstreformen, som genomförs som ett led i landskapsreformen, planeras pilotförsök som ska inledas i början av nästa år. I pilotförsöken testas nya handlingsmodeller som lämpar sig för den nya landskapsmodellen samt den reviderade lagstiftningen. I samband med reformen övergår ansvaret för att ordna tjänster för arbetssökande och företag från närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbets- och näringsbyråerna till landskapen vid ingången av 2021. Sammanlagt ska det inledas över 20 pilotförsök med tillväxttjänster.

Mer info om pilotförsöken:

I pilotförsöken med tillväxttjänster testas olika sätt att ordna och producera tjänster, ANM:s meddelande 24.10.2018, tem.fi