Grundlagsutskottet gav ett utlåtande om förslaget om studier med arbetslöshetsförmån

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa är fortfarande under behandling och beslut har inte fattats ännu.

Grundlagsutskottet har gett ett utlåtande i ärendet, där det anförs att lagförslaget behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Regeringen har föreslagit att lagen ändras så att en arbetssökande kunde studera i sex månader och ha rätt till arbetslöshetsförmån.

En förutsättning är att den arbetssökande har fyllt 25 år och att studierna främjar sysselsättningen.

Syftet med ändringen är att förbättra de arbetslösas möjligheter att studera och stärka förutsättningarna för att få jobb eller starta företagsverksamhet.

Sammandrag av riksdagsbehandlingen

Grundlagsutskottets utlåtande