Arbetslivsbarometern 2017: Jämlik behandling på arbetsplatserna har utvecklats i god riktning, men brådska orsakar stress

31.10.2018

Enligt arbetslivsbarometern var löntagarnas erfarenheter av arbetslivskvaliteten 2017 i många hänseenden positivare än under tidigare år. Man förväntar sig att sysselsättningen och den ekonomiska situationen för den egna arbetsplatsen utvecklas i en allt bättre riktning. Uppskattningarna av hur meningsfullheten med arbetet kommer att förändras är positivare än på länge.

I fråga om öppenhet och jämlik behandling på arbetsplatserna har utvecklingen på 2000-talet gått i positiv riktning, och största delen av löntagarna upplever att de bemöts med respekt och uppskattning på sin arbetsplats. Många berättar dock att arbetet inte är jämnt fördelat och att arbetsmängden är för stor i förhållande till personalstyrkan.

Så mycket som 38 procent av löntagarna upplevde att arbetsmängden på den egna arbetsplatsen inte fördelar sig jämnt mellan arbetstagarna. Ojämn fördelning av arbetsbördan är ett problem i synnerhet på större arbetsplatser.

En dryg tredjedel av löntagarna upplever att deras arbete är fysiskt tungt. Jämfört med arbetets fysiska sida är det vanligare att löntagarna upplever sitt arbete som psykiskt tungt. Det uppger rentav 60 procent av löntagarna.

En särskild riskgrupp som kan nämnas är löntagare som upplever sitt arbete vara både psykiskt och fysiskt tungt. Andelen löntagare som instämmer helt eller delvis i att arbetet är både psykiskt och fysiskt tungt är 23 procent.

När det gäller faktorer som påverkar arbetsförmågan är arbetsliv och privatliv tätt sammanlänkade. Bland annat arbetsmiljö, arbetsmängd och organiseringen av arbetet, ledarskap, hälsa, kost- och motionsvanor, sömnkvalitet och sömnkvantitet samt sociala relationer både på jobbet och hemma inverkar på funktionsförmågan.

Uppgifterna i 2017 års arbetslivsbarometer baserar sig på 1 693 telefonintervjuer som Statistikcentralen gjort under augusti–september.

Mer info

Arbetslivsbarometern 2017: Det har blivit större öppenhet och mer jämlik behandling på arbetsplatserna, men brådska och ojämn arbetsfördelning orsakar belastning, ANM:s meddelande 31.10.2018, tem.fi

Arbetslivsbarometern 2017