Arbetsmarknadsprognos: Regeringens sysselsättningsmål nås 2019

21.11.2018

Sysselsättningen har under 2018 ökat rentav mer än vad man hade kunnat vänta sig utifrån den faktiska ekonomiska tillväxten. Enligt en färsk arbetsmarknadsprognos ökar sysselsättningen 2018 med cirka 66 000 personer, och 2019 bedöms sysselsättningen öka med cirka 30 000 personer.

Inom byggbranschen fortsätter sysselsättningen att öka starkt för fjärde året i rad, men nästa år kommer den att mattas av betydligt. Inom servicesektorn har sysselsättningsökningen varit mycket stark i år. Sysselsättningsökningen inom servicesektorn mattas av nästa år, men samtidigt står servicesektorn för en större andel av den totala sysselsättningsökningen nästa år.

Sysselsättningsgraden stiger i år till 71,7 procent och stiger därmed rekordmycket, 2,1 procentenheter, jämfört med i fjol. Även nästa år kommer sysselsättningsgraden att stiga och nå 72,7 procent. Regeringens mål för sysselsättningsgraden kommer alltså att nås.

Utbudet av arbetskraft har ökat ytterligare under 2018. Även arbetskraftstalet fortsätter att öka till 66,4 procent i år och 66,7 procent nästa år. Den dolda arbetslösheten sjunker ytterligare, och människor som stått utanför arbetskraften kommer in på arbetsmarknaden.

Arbetslösheten har i år sjunkit betydligt. Medan sysselsättningsökningen i fjol till största delen berodde på en ökning av utbudet på arbetskraft, beror ungefär hälften av sysselsättningsökningen i år och nästa år på sjunkande arbetslöshet. Den genomsnittliga arbetslöshetsgraden sjunker i år till 7,4 procent och nästa år ner till 6,8 procent. Matchningsproblem och strukturell arbetslöshet kan dock begränsa minskningen av arbetslösheten nästa år.

Arbets- och näringsministeriets arbetsmarknadsprognos på kort sikt baserar sig på tidsserieanalys, där man utöver konjunkturindikatorer, arbetsmarknadsstatistik och politisk information även utnyttjar finansministeriets prognos om bruttonationalprodukten och Statistikcentralens befolkningsprognoser. Prognosen publiceras två gånger om året.

Mer info

Arbetsmarknadsprognos: Regeringens sysselsättningsmål nås 2019, ANM:s meddelande 21.11.2018, tem.fi

Arbets- och näringsministeriets arbetsmarknadsprognos på kort sikt, hösten 2018 (på finska)