Arbetarskyddsmyndigheten påminner: Arbetslivets spelregler gäller också julpersonalen

10.12.2018

För julpersonal, vanligtvis unga säsongsarbetstagare, som anställts på viss tid gäller normala arbetsvillkor, precis på samma sätt som för ordinarie arbetstagare.  Arbetslagstiftningen och kollektivavtalet för branschen ska följas.

Det lönar sig alltid att ingå ett skriftligt arbetsavtal, även om ett muntligt avtal också gäller. Den som har fyllt 15 år och äldre får ingå sitt arbetsavtal själv. Arbetsavtal för unga under 15 år undertecknas av vårdnadshavaren eller den unga personen själv med vårdnadshavarens samtycke. Det lönar sig att göra upp arbetsavtalet i två exemplar, ett för arbetstagaren och ett för arbetsgivaren. Av arbetsavtalet ska åtminstone framgå lönen, arbetstiden, arbetsuppgifterna, anställningens längd, grunden för visstidsanställning och vilket kollektivavtal som ska tillämpas.

Ett säsongsarbete på viss tid upphör när arbetsavtalet går ut, utan särskild uppsägningstid. Arbetstagaren har rätt att på begäran få ett arbetsintyg. Det lönar sig att begära ett arbetsintyg, eftersom det är ett viktigt dokument när du söker nytt jobb eller ansöker om studieplats. Med arbetsintyget visar du att du redan har samlat erfarenhet av arbetslivet.

I samband med att lönen betalas ska arbetstagaren också få ett lönekvitto. Det lönar sig att i lönekvittot kontrollera att lönen och eventuella tillägg har beräknats rätt. Särskilda ersättningar eller tillägg, till exempel ersättning för söndags- och övertidsarbete och semesterersättningar får inte ingå i grundlönen, utan ska alltid betalas utöver den och specificeras i lönekvittot.

Om det av någon anledning uppstår problem i arbetet ska problemen i första hand lösas på arbetsplatsen. Om arbetsplatsen har en förtroendeman eller arbetarskyddsfullmäktig kan du vända dig till dem för att få hjälp. Om det inte går att lösa problemet på arbetsplatsen kan du vända dig till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverken.

Arbetarskyddsmyndigheten ger både arbetstagare och arbetsgivare råd och anvisningar.

Mer info:
Arbetarskyddsmyndighetens nationella telefonrådgivning på nummer 0295 016 620 måndag till fredag kl. 8:00-16:15.

Arbetslivets spelregler gäller också julpersonalen, arbetarskyddsförvaltningens meddelande, tyosuojelu.fi