Deltagare i regionala sysselsättningsförsök blir nu kunder hos TE-byrån

12.12.2018

De regionala försöken med arbetskrafts- och företagstjänster upphör vid utgången av 2018. Av de åtta regionala försöken har fem varit kommunbaserade sysselsättningsförsök och övriga tre landskapsbaserade försök. Alla kunder som deltagit i försöken hänvisas att bli kunder hos arbets- och näringsbyråerna i slutet av 2018.

Arbets- och näringsbyråerna har gjort övergångsplaner för att trygga servicens kontinuitet för kunderna. Kunduppgifterna överförs från försöken till arbets- och näringstjänsterna och kundservicen fortsätter på normalt sätt vid arbets- och näringsbyråerna. Kunderna informeras i förväg om de ändringar som genomförs vid årsskiftet. Ändringen medför inte svårigheter för kunderna.

Hänvisningen av arbets- och näringsbyråers kunder att bli kunder hos försökskommunerna avslutades redan i slutet av september. I slutet av oktober 2018 hade försöksområdena ca 41 400 kunder.

Också den personal som varit med i de regionala försöken övergår från försöken tillbaka till arbets- och näringsbyråerna.

En utvärderingsrapport om de regionala försöken utarbetas för närvarande. 

I samband med tillväxttjänstreformen förbereds nu pilotförsök som ska inledas nästa år. I pilotförsöken testas nya handlingsmodeller för tjänsterna för arbetssökande och företag. En lagstiftningsändring som möjliggör pilotförsöken är under behandling i riksdagen.

Mer info

Kunderna inom de regionala sysselsättningsförsöken hänvisas till TE-byråerna, ANM:s meddelande 11.12.2018, tem.fi