Arbetslösa personers möjlighet till kortvariga studier underlättas vid årsskiftet

Den nya lagen möjliggör sex månaders studier för en arbetslös arbetssökande då studierna främjar sysselsättningen och personen är över 25 år.

Det sker också ändringar i uppfyllandet av villkoren för aktiveringsmodellen. I fortsättningen uppfyller också deltidsstudier och kortvariga studier villkoren för aktiveringsmodellen.

Ändringen av lagen om utkomstskydd för arbetslösa träder i kraft 31.12.2018 och gäller endast studier som inleds efter detta.

Du kan i fortsättningen studera i ett halvt år med arbetslöshetsförmån om

  • du är över 25 år
  • studierna ger yrkesfärdigheter eller stöder företagsverksamhet
  • om studierna har avbrutits minst ett år tidigare, om du vill fortsätta de tidigare avbrutna studierna

Lagen kan alltså inte tillämpas på studier som klart är av hobbynatur, eller på sådana studier vars totala längd är över sex månader.

Man bör fortsättningsvis meddela TE-byrån om samtliga studier och det görs en redogörelse om dem. Var alltså  i kontakt med TE-byrån innan du inleder dina studier.

Meddela inte om kortvariga studier med en ändringsanmälan i Mina e-tjänster, utan tag kontakt med TE-byrån innan studierna inleds via en kontaktbegäran i tjänsten Mina e-tjänster eller ring vår telefonservice 0295 025 510.

Så sköter du ärenden med oss

Under kortvariga studier är du fortfarande skyldig att söka och vara beredd att ta emot arbete samt  delta i sysselsättningsfrämjande service. På basis av studierna betalas inte en förhöjd förmån

Aktiveringsmodellen och studier

Den som betalar arbetslöshetsförmånen, dvs. antingen Fpa eller arbetslöshetskassan, följer även i fortsättningen upp om kravet på aktivitet uppfylls.

Arbetskraftsutbildning och frivilliga studier med arbetslöshetsförmån uppfyller också i fortsättningen villkoren för aktiveringsmodellen. Ändringen jämfört med tidigare, är att även deltidsstudier och kortvariga studier uppfyller villkoren

  • om du bedriver på förhand avtalade kortvariga studier under granskningsperioden för aktiveringsmodellen i minst fem dagars tid
  • om du bedriver deltidsstudier under granskningsperioden för aktiveringsmodellen i minst fem dagars tid

Aktiveringsmodellens granskningsperiod på 65 dagar baserar sig på dagar då arbetslöshetsförmån betalats.

Mer info

Arbetslösa får möjlighet att studera utan att förlora arbetslöshetsförmånen, ANM:s meddelande 19.12.2018, tem.fi

Arbetslösas studier underlättas vid årsskiftet, Arbetslöshetskassornas samorganisations meddelande 11.12.2018, tyj.fi (på finska)

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, finlex.fi