Sysselsättningsöversikten för november: 96 500 lediga jobb vid TE-byråerna - 11 100 fler än för ett år sedan

21.12.2018

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av november sammanlagt 229 400 arbetslösa arbetssökande. Det är 41 900 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 800. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 66 300, vilket är 25 500 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 88 600, dvs. 17 600 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 4 300 färre än i november i fjol, dvs. sammanlagt 27 600. I januari–november avslutades i genomsnitt 69,2 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 1,7 procentenheter mer än ett år tidigare.

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under november 50 200 nya lediga jobb, dvs. 4 300 fler än i november i fjol. Allt som allt fanns det i november 96 500 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 11 100 fler än för ett år sedan.

I slutet av november deltog 132 300 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 4 700 fler än ett år tidigare. 

I slutet av november fanns det i hela landet uppskattningsvis 16 000 permitterade, vilket är 4 300 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. 

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i november 38 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 71,5 procent, dvs. 1,1 procentenheter högre än i november i fjol.  Arbetslöshetsgraden var 6,2 procent, dvs. 0,9 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Mer info:

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i november, ANM:s meddelande 21.12.2018, tem.fi

Regionala sysselsättningsöversikter, ely-keskus.fi