Responsblankett

Med blanketten kan du ge respons om verksamheten och servicen på din TE-byrå samt om te-tjanster.fi -webbplatsens funktionsduglighet.

Info om aktuella störningar i telefon- och webbförbindelserna

Vid behov besvaras responsen inom fem vardagar, ifall du har gett dina kontaktuppgifter i samband med att du skickade responsen.

Personuppgifterna används endast för behandling och besvarande av responsen. Statistik förs över responserna, men de personuppgifter som sammanhänger med dem förstörs efter behandlingen. Av datasäkerhetsskäl ska konfidentiella uppgifter, t.ex. personbeteckning, inte skickas.

Dina personliga ärenden kan inte skötas via denna responsblankett.

Uträtta dina ärenden på webben via Mina e-tjänster. Där kan du bl.a. anmäla dig som arbetssökande, ändra dina kontaktuppgifter, lämna redogörelse, anmäla inledande av jobb, utbildning eller beväringstjänst/civiltjänst, sjukledighet och moderskapsledighet.

Mina e-tjänster

Responsblanketten