Anmälningsanvisningar för finska medborgare

Om du är finsk medborgare och har nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett chipförsett identitetskort kan du börja din jobbsökning i tjänsten Mina e-tjänster.

Om du inte har möjlighet att identifiera dig på webben, följ då dessa anvisningar:

Anmälningsanvisningar om du inte kan anmäla dig i Mina e-tjänster

Att anmäla sig som arbetslös arbetssökande omfattar flera faser. Gå noggrant igenom alla faser för att din jobbsökning ska förbli i kraft. Om din jobbsökning avbryts upphör din rätt till arbetslöshetsförmån.

 • På basis av din anmälan ger arbets- och näringsbyrån ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om huruvida du har rätt till arbetslöshetsförmån.
 • Anmäl dig som arbetssökande senast på din första arbetslöshetsdag. Du kan också anmäla dig innan arbetslösheten eller permitteringen börjar.
 • Du kan också anmäla dig efter att arbetslösheten eller permitteringen har börjat. Observera dock att du kan få arbetslöshetsförmån tidigast från och med anmälningsdagen.
 • Obs! till följd av en temporärä lagändring kan företagare också tillfälligt anmäla sig som arbetssökande och ansöka om arbetsmarknadsstöd om efterfrågan plötsligt minskar betydligt till följd av koronavirusepidemin. Lagen gäller till 31.12.2020.
 • Obs! Till föjd av en temporärä lagändring är det frivilligt att besvara frågor om servicebehovet eller uppdatera sysselsättningsplanen när jobbsökningen inleds. Du kan besvara frågor om servicebehovet eller uppdatera sysselsättningsplanen, men giltigheten av din jobbsökning är inte beroende av om du gjort det. Lagändringen är temporär och i kraft den 1.5--31.12.2020. Lagen tillämpas retroaktivt från 16.3.2020.

1. Logga in i Mina e-tjänster

Identifiera dig i vår e-tjänst med nätbankskod, mobilcertifikat eller chipförsett identitetskort.

Mina e-tjänster

2. Fyll i alla begärda uppgifter omsorgsfullt

Kontrollera att dina kontaktuppgifter är aktuella. Det är viktigt att arbets- och näringsbyrån kan kontakta dig vid behov.

Ange ändringar som du är medveten om, till exempel anställningsförhållanden eller studier som kommer att inledas inom tre månader. Ange dock endast ändringar som bekräftats.

Ange din arbetshistoria. Komplettera tidpunkterna och orsakerna för anställningsförhållandets upphörande. Nämn också din tidigare eller nuvarande företagsverksamhet i din arbetshistoria. Bristfälligt anmälda uppgifter kan behöva kontrolleras med en begäran om utredning eller per telefon, varvid behandlingen av ditt ärende förlängs.

Komplettera din utbildningshistoria och datumen då studierna avslutades. Ange även pågående studier för vilka du inte har något examens- eller skiljebetyg. Observera att efter anmälan kan du inte längre själv ändra de uppgifter om arbetshistoria eller utbildning som du gett.

Kom också ihåg att anmäla närståendevård eller sysselsättning i eget arbete (till exempel frilansarbeten). Använd fältet Tilläggsuppgifter vid behov.

Du ska meddela varifrån du ansöker om arbetslöshetsförmån. Om du hör till en arbetslöshetskassa och ditt arbetsvillkor uppfylls ansöker du om förmån ur kassan. I annat fall är FPA utbetalare. Arbets- och näringsbyrån ger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till arbetslöshetsförmån till den som betalar ut förmånen.

Kontaktinformation för arbetslöshetskassorna (tyj.fi)

Arbetslöshetsförmån från FPA? (fpa.fi)

När du har skickat in anmälan får du en mottagningsbekräftelse med uppgifterna du skickat, jobbsökningens giltighet och anvisningar. Läs bekräftelsen noga.

Serviceexperterna hjälper dig vid behov genom Mina e-tjänsters chatt.

3. Bedömning av servicebehovet

Om du är finsk medborgare och det inte kommer att ske några förändringar i din jobbsökningssituation inom tre månader hänvisas du till näst till Mina e-tjänster för att bedöma ditt servicebehov.
Svara på bedömningen av servicebehovet genast eller senast inom två vardagar efter anmälan. Om du inte svarar på bedömningen av servicebehovet inom utsatt tid avbryts din jobbsökning.
Utifrån dina svar bedömer vi vilka tjänster som passar dig bäst.

Hjälp av sakkunniga utgående från din situation

4. Sysselsättningsplan

Om du får i uppgift att göra upp en plan ska den utarbetas eller godkännas inom sju vardagar efter att du har gjort bedömningen av servicebehovet. Om du inte gör upp eller godkänner planen inom utsatt tid avbryts din jobbsökning.

I sysselsättningsplanen ska du berätta om din situation, dina mål och eventuella hinder för jobbsökningen. Det är också möjligt att du får ett färdigt förslag till plan eller att planen ska utarbetas tillsammans med en sakkunnig vid arbets- och näringsbyrån.

Kom ihåg att meddela i Mina e-tjänster om genomförandet av uppgifterna i sysselsättningsplanen inom utsatt tid. Tidsfristerna visas i din plan. Underlåtenhet att utföra uppgifterna kan leda till att arbetslöshetsförmånen avbryts.

Sysselsättningsplan

5. Ansök om arbetslöshetsförmån hos betalaren

Om du håller på att bli arbetslös, blir permitterad eller börjar arbeta en förkortad arbetsvecka, läs då mer på följande sida:

Om du blir arbetslös

Om du hör till en arbetslöshetskassa och ditt arbetsvillkor uppfylls, ansök då om arbetslöshetsförmån i den kassa där du är medlem. I annat fall ska du ansöka om arbetslöshetsförmån hos FPA. Arbets- och näringsbyrån meddelar dem om din rätt till utkomstskydd.

Utkomstskydd

Observera också följande

 • Vi strävar efter att behandla din anmälan inom 14 dygn.
 • Du behöver inte skicka några bilagor. Vi ber om bilagor, såsom examens- och arbetsintyg, vid behov.
 • Om ditt anställningsförhållande har upphört under prövotiden, på din egen begäran eller om du har blivit uppsagd skickar arbets- och näringsbyrån dig en begäran om utredning. Du informeras via Mina e-tjänster och per post eller sms.
 • Vid behov ber arbets- och näringsbyrån dig om mer information om studier eller företagsverksamhet med en begäran om utredning. Du meddelas via Mina e-tjänster och per post eller sms.
 • Svara på eventuella begäran om utredning i Mina e-tjänster för att påskynda behandlingen. Svarstiden är 14 dygn. Begäran om utredning behandlas senast 30 dagar efter ditt svar.
 • Du kan följa med hur din situation framskrider i Mina e-tjänster. Där hittar du också ditt utlåtande när det blir färdigt.
 • Vid behov kan du göra en kontaktbegäran till arbets- och näringsbyrån via Mina e-tjänster. Anmälningarna behandlas i den ordning de kommer in, så kontaktbegäran påskyndar inte behandlingen av ditt ärende.

Anmälningsanvisningar om du inte kan anmäla dig i Mina e-tjänster

Om du inte har nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett chipförsett identitetskort kan du anmäla dig med webblanketten, per telefon eller på den lokala arbets- och näringsbyrån.

 • Anmäl dig som arbetssökande senast på din första arbetslöshetsdag. Du kan också anmäla dig innan arbetslösheten eller permitteringen börjar.
 • Du kan också anmäla dig efter att arbetslösheten eller permitteringen har börjat. Observera dock att du kan få arbetslöshetsförmån tidigast från och med anmälningsdagen.
 • På basis av din anmälan ger arbets- och näringsbyrån ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om huruvida du har rätt till arbetslöshetsförmån.
 • Obs! Företagare kan också tillfälligt anmäla sig som arbetssökande och ansöka om arbetsmarknadsstöd om efterfrågan plötsligt minskar betydligt till följd av koronavirusepidemin.

1. Anmälningsalternativ

Öppna anmälningsblanketten på webben

Länk till blanketten 

(Obs! Fungerar inte med Internet Explorer)

Om du inte kan fylla i blanketten men tidigare varit kund hos arbets- och näringsbyrån kan du också anmäla dig via telefontjänsten.

Telefonservice för personkunder

Om du är ny arbetssökande och inte har möjlighet att fylla i webblanketten ska du besöka arbets- och näringsbyrån personligen. Ta med dig ett giltigt identitetsbevis.

Lokala TE-byråer

TE-tjänster i coronsituationen

2. Arbets- och näringsbyrån kontaktar dig

Arbets- och näringsbyrån kontaktar dig för att göra upp en bedömning av servicebehovet och en sysselsättningsplan. De kontaktar dig per telefon eller brev. Kontrollera att dina kontaktuppgifter är uppdaterade via Mina e-tjänster. Bedömningen av servicebehovet och sysselsättningsplanen kan göras med dig antingen per telefon eller på arbets- och näringsbyrån.

Hjälp av sakkunniga utgående från din situation

Sysselsättningsplan

3. Ansök om arbetslöshetsförmån hos betalaren

Om du håller på att bli arbetslös, blir permitterad eller börjar arbeta en förkortad arbetsvecka, läs då mer på följande sida:

Om du blir arbetslös

Om du hör till en arbetslöshetskassa och ditt arbetsvillkor uppfylls, ansök då om arbetslöshetsförmån i den kassa där du är medlem. I annat fall ska du ansöka om arbetslöshetsförmån hos FPA. Arbets- och näringsbyrån meddelar dem om din rätt till utkomstskydd.

Utkomstskydd

Observera också följande

 • Vi strävar efter att behandla din anmälan inom 14 dygn.
 • Du behöver inte skicka några bilagor. Vi ber om bilagor, såsom examens- och arbetsintyg, vid behov.
 • Om ditt anställningsförhållande har upphört under prövotiden, på din egen begäran eller om du har blivit uppsagd skickar arbets- och näringsbyrån dig en begäran om utredning. Du informeras per post.
 • Vid behov ber arbets- och näringsbyrån dig om mer information om studier eller företagsverksamhet med en begäran om utredning. Du meddelas per post.
 • Du kan besvara begäran om utredning skriftligen. Svarstiden är 14 dygn. Begäran om utredning behandlas senast 30 dagar efter ditt svar.
 • Du får utlåtandet per post när det blir klart.