Sysselsättningsplan

Tjänsterna som du behöver och uppgifterna som du kommit överens om antecknas i din plan, där man avtalar om målen för din jobbsökning, hur du främjar själv din sysselsättning, vilka tjänster du behöver och hur du i fortsättningen sköter dina ärenden med arbets- och näringsbyrån. 

I tjänsten Mina e-tjänster eller under de kommande intervjuerna berättar du hur dina planer har förverkligats. 

Om din arbetslöshet fortsätter intervjuar vi dig var tredje månad för att se över din sysselsättningsplan. Arbets- och näringsbyrån kan ordna en personlig intervju ansikte mot ansikte, per telefon eller på distans. 

Dessutom kan intervjuerna genomföras i ungdomarnas Navigatorn-servicepunkter, där det finns tjänstemän från arbets- och näringsservicen samt i de regionala försöken för företagstjänster som kommunen ordnar.

Olika slag av planer

Utifrån din situation är planen

 • en sysselsättningsplan, som du utarbetar tillsammans med en sakkunnig från arbets- och näringsbyrån
 • en aktiveringsplan, som du utarbetar tillsammans med en sakkunnig från arbets- och näringsbyrån och en tjänsteman från kommunen
 • en integrationsplan, som du utarbetar tillsammans med en sakkunnig från arbets- och näringsbyrån.

Hur görs planen?

Planen som stöd för din jobbsökning kan göras på två olika sätt:

Det finns två olika sätt att göra upp planen på webben.

 1. Efter en bedömning av servicebehovet i Mina e-tjänster blir du hänvisad till att godkänna den föreslagna planen eller att utarbeta ett eget planförslag för arbets- och näringsbyrån.Följ anvisningarna i Mina e-tjänster. Om du inte godkänner den föreslagna planen eller utarbetar ett eget förslag till plan för arbets- och näringsbyrån inom utsatt tid, avbryts din jobbsökning.
 2. Vi kommer överens med dig om att du på egen hand eller med hjälp av en serviceproducent utarbetar ett förslag till din plan för arbets- och näringsbyrån i Mina e-tjänster.

Planen kan också göras upp på arbets- och näringsbyrån. Arbets- och näringsbyrån ordnar en personlig intervju för dig ansikte mot ansikte, per telefon eller på distans. Under intervjun diskuterar du dina önskemål angående jobbsökning samt ditt kunnande tillsammans med en sakkunnig på arbets- och näringsbyrån eller en serviceproducent.

Uppgifter som avtalas om i planen

Av följande uppgifter och tjänster väljer du dem som hjälper dig att bli sysselsatt så snabbt som möjligt.

 • Jag läser på webbplatsen om den arbetssökandes rättigheter och skyldigheter.
  Om du blir arbetslös

 • Jag beställer tjänsten Platsvakt som ingår i söktjänsten Lediga jobb och håller beställningen aktiv under hela den tid jag är arbetssökande.
  Tjänsten Platsvakt som ingår i Lediga jobb -tjänsten skickar till din e-post platsannonser om jobb enligt de sökfaktorer du angett.
  Lediga jobb

 • Jag söker aktivt jobb med hjälp av olika jobbsökningskanaler samt deltar i lämpliga rekryteringsevenemang som arrangeras av arbets- och näringstjänsterna.
  Tips för jobbsökning
  Kommande rekryteringsevenemang

 • Jag publicerar mitt CV på webbplatsen EURES och söker aktivt jobb i Europa genom olika jobbsökningskanaler.
  EURES - På jobb i Europa
  EURES-portalen (eures.europa.eu)

 • Jag söker mig till jobbsökarträning för att förbättra mina jobbsökningskunskaper.
  Jobbsökarträning
  Kommande träningar

 • Jag bekantar mig med hur man startar ett företag eller deltar i ett evenemang om ämnet.
  suomi.fi/foretag

 • Jag utarbetar en genomförbar affärsplan för företagsverksamhet på heltid.
  suomi.fi/foretag

 • Jag utreder möjligheterna för finansiering av företagandet och ansöker vid behov om startpeng för att trygga min utkomst.
  Startpeng
  suomi.fi/foretag

 • Jag bedömer mina förutsättningar för sysselsättning med hjälp av ett webbverktyg.
  Mina e-tjänster > Arbetslivsradar

 • Jag utreder mina yrkesmässiga alternativ med hjälp av ett webbverktyg eller en webbplats för yrkesval.
  AVO-yrkesvalsprogram
  Yrkesinfo

 • Jag skaffar information om utbildningsmöjligheter i Finland eller annat håll i Europa.
  Studieinfo.fi
  Maailmalle.net

 • Jag söker mig till kartläggning av min kompetens och yrkesskicklighet.
  Karriärträning

 • Jag bedömer och utreder mina yrkesmässiga möjligheter samt en lämplig utbildnings- eller yrkeskarriär tillsammans med en sakkunnig.
  Arbets- och näringsbyrån kan skaffa sakkunnigbedömningar för att utreda en personkunds kunnande, yrkesskicklighet, lämplighet samt alternativen i arbete, företagsverksamhet och utbildning.
  Söker du yrke eller utbildning?

 • Jag planerar en lämplig utbildnings- eller yrkeskarriär tillsammans med en yrkesvals- och yrkesvägledningspsykolog.
  I arbets- och näringsbyråns yrkes- och karriärvägledning kan du diskutera med en sakkunnig om att utveckla ditt kunnande, hur du söker dig till arbete eller utbildning, innehållet i studierna, yrken och yrkesbranscher och olika alternativ att finansiera studierna.

 • Jag söker mig till karriärträning för att klarlägga yrkesvals- och karriäralternativ, söka mig till utbildning eller utveckla mina arbetslivsfärdigheter.
  Karriärträning

 • Jag söker mig till utbildningsprövning vid läroanstalt för att utreda yrkesvals- och karriäralternativ.
  I utbildningsprövningen bekantar du dig med utbildningens innehåll och yrkets krav. På så sätt kan du bedöma din utbildningsplan och precisera den. I utbildningsprövningen kan du diskutera med lärarna och studiehandledarna om frågor som berör studierna. Du kan också bekanta dig med läroanstalten och studierna genom att följa med lektioner. Utbildningsprövningens längd är högst 10 dagar.

 • Jag söker mig till arbetsprövning på arbetsplats för att utreda mina yrkesvals- och karriäralternativ eller få stöd för att återvända till arbetsmarknaden.
  Tillbaka till arbetsmarknaden genom arbetsprövning

 • Jag söker till arbetskraftsutbildning och använder vid behov Utbildningsvakten för att få meddelanden om utbildningar som startar till min e-post.
  Yrkesinriktad arbetskraftsutbildning
  Aktuell arbetskraftsutbildning

 • Jag söker mig till läroavtalsutbildning.
  Läroavtalsutbildning

 • Jag söker mig till frivilliga studier för att förbättra min yrkesskicklighet och mina chanser att få arbete eller för att behålla mitt jobb.
  Frivilliga studier med arbetslöshetsförmån

 • Utöver arbets- och näringsbyråns tjänster behöver jag t.ex. utredning som gäller hälsa, rehabilitering eller pensionsmöjligheter.
  I hälsoundersökningen, som kommunen ordnar för arbetslösa, kan du få ny information om din hälsa och arbets- och funktionsförmåga, hälsorådgivning samt till exempel behandling av en långvarig sjukdom som inte påverkar din arbetsförmåga.
  Pension

 • Jag träffar min arbetstränare enligt överenskommelse för att få stöd till min sysselsättning.
  Arbetstränare

 • Jag har kontakt med sektorsövergripande samservice som främjar min sysselsättning enligt överenskommelse.
  Sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen

 • Jag söker mig till rehabiliterande arbetsverksamhet för att förbättra min livskompetens och sysselsättning.
  Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte – kommunen hjälper dig att bli sysselsatt

 • Jag söker mig till omplaceringsträning som arbetsgivaren ordnar i uppsägningssituationer.
  Omplaceringsträning är träning som arbetsgivaren ordnar i uppsägningssituationer.

Dessutom kan den sakkunniga vid arbets- och näringsbyrån komma överens med dig om andra uppgifter som antecknas i din plan.