Vanliga frågor om aktiveringsmodellen

Lagen om utkomstskyddets aktiveringsmodell trädde i kraft den 1.1.2018. På den här sidan hittar du vanliga frågor om aktiveringsmodellen samt svaren på dem. På social- och hälsovårdsministeriets sidor finns ett ännu mer täckande avsnitt med frågor och svar.
Vanliga frågor om aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa (stm.fi)

Vad betyder aktiveringsmodellen?

Aktiveringsmodellen innebär att du som arbetslös sökande, måste uppfylla det s.k. aktivitetskravet under granskningsperioden som består av 65 betalningsdagar av arbetslöshetsförmån, så att det fulla beloppet av förmånen betalas även under granskningsperiodens följande 65 betalningsdagar (ca tre månader). Ifall aktivitetskravet ej uppfylls, kommer din arbetslöshetsförmån minskas med 4,65 procent under följande granskningsperiod.  Nedskärningen motsvarar en självriskdag i månaden.

Vilka ändringar i aktiveringsmodellen kommer i början av 2019?

Studier på deltid börjar också påverka villkoret för aktivitet. Du kan tjäna in aktivitet med studier under högst sex månader, i praktiken under två granskningsperioder. Granskningsperioden för aktiveringsmodellen är 65 dagar, för vilka du får arbetslöshetsförmån.

Andra förändringar som gäller uppfyllandet av aktiveringsvillkoret är

  • Aktiveringsvillkoret uppfylls om du studerar på deltid minst fem dagar under aktiveringsmodellens granskningsperiod.
  • Aktiveringsvillkoret uppfylls om du avlägger kortvariga studier minst fem dagar under aktiveringsmodellens granskningsperiod.
  • Om du studerar på heltid minst fem dagar och inte får arbetslöshetsförmån för den tiden ”nollas” aktiveringsmodellens granskningsperiod. I praktiken börjar granskningsperioden från början efter dessa fem dagars studier.

Ändringarna träder i kraft den 31 december 2018 och gäller alla studier som inletts efter det.

Studier och arbetslöshetsförmån

Kortvariga studier med arbetslöshetsförmån

Vad är TE-byråns uppgift i aktiveringsmodellen?

TE-byråns uppgifter har inte ändrats på grund av aktiveringsmodellen. TE-byrån deltar inte i uppföljningen av aktiveringsmodellen.

Från TE-byrån får du uppgifter om tjänster som främjar sysselsättning och om hur det är möjligt att anmäla sig till en sådan tjänst. TE-byrån gör tillsammans med dig en bedömning om tjänstebehovet, där dina behov för tjänster som befrämjar sysselsättning fastställs. För vissa tjänster beslutar TE-byrån själva om, ifall du kan få deltaga i en tjänst som befrämjar sysselsättning eller få utkomstskydd baserat på den. Utöver ditt tjänstebehov begränsas erbjudandet av offentliga arbetskrafts- och företagstjänster av TE-byråns arbetskraftspolitiska övervägande samt de befintliga anslagen.

Från TE-byrån får du även information om deras övriga tjänster och aktiviteter som främjar sysselsättning.  Du hittar mer information här:

Tjänster som befrämjar sysselsättning och utgiftsersättning

Utbetalarna av arbetslöshetsförmån, alltså Fpa eller din egna arbetslöshetskassa, gör en uppföljning om ifall du uppfyller villkoren för aktiveringsmodellen, baserat på de uppgifter som du angett i din ansökan om grundläggande eller inkomstrelaterad dagpenning eller arbetsmarknadsstöd.

Vad behöver jag göra i praktiken för att min arbetslöshetsförmån ska bevaras på samma nivå?


För att arbetslöshetsförmånen ska bevaras som den är, ska du som arbetslös arbetssökande under granskningsperioden antingen

  • utföra 18 timmar lönearbete (Lönen ska vara enligt kollektivavtal. Ifall det inte finns något kollektivavtal, får du mer detaljerade uppgifter om den krävda minimilönen från din utbetalare av arbetslöshetsförmån.)
  • i sin företagsverksamhet tjäna totalt minst 23 procent av en företagares krävda månadsinkomst för arbetsvillkor (år 2018: 241 euro) ELLER
  • delta fem dagar i en tjänst som anordnas av TE-byrån för att befrämja sysselsättning
  • fem dagars studier enligt överenskommelse med TE-byrån, deltidsstudier och kortvariga studier duger också (från och med 31.12.2018)  

Ovan nämnda sätt att påvisa aktivitet kan inte slås samman och räknas ihop Aktivitetskravet måste alltså uppfyllas antingen genom att arbeta eller delta i tjänster som befrämjar sysselsättning, inte både och.

Läs noggrannare bestämmelser på utbetalarnas sidor:

Vanliga frågor om aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa  (fpa.fi)

Kravet på aktivitet (tyj.fi) 

Vem berörs av aktiveringsmodellen?

Aktiveringsmodellen gäller för den största delen av arbetssökande. Aktiveringsmodellen gäller inte för en arbetssökande som

  • får förmån baserat på arbetsoförmåga eller funktionsnedsättning
  • arbetar som familje- eller närståendevårdare
  • har ansökt om invalidpension eller väntar på beslut

Förmånsutbetalaren ska omedelbart meddelas om en sådan situation.

Läs noggrannare bestämmelser på utbetalarnas sidor:

Vanliga frågor om aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa (fpa.fi) 

Kravet på aktivitet (tyj.fi) 

Kommer aktiveringsmodellen gälla retroaktivt?

Nej. Din aktivitet som arbetslös arbetssökande kommer inte alls uppföljas för år 2017. Uppföljningen påbörjas den 1.1.2018 och de första besluten för eventuell sänkning av arbetslöshetsförmånen kommer i praktiken göras i april 2018.

Kan arbetslöshetsförmånen alltid sänkas med ytterligare 4,65 procent i och med en ny granskningsperiod?

Nej. Arbetslöshetsförmånen kan inte minska mer än 4,65 procent från normalnivån.  Därefter kommer arbetslöshetsförmånen antingen vara kvar på samma nivå eller lyftas upp till normalnivån för de kommande granskningsperioderna.

Till vem ska jag påvisa min aktivitet?

Aktiviteten följs upp av arbetslöshetsförmånens utbetalare, alltså Fpa (arbetsmarknadsstöd och grunddagpenning) eller arbetslöshetskassan (inkomstrelaterad dagpenning). TE-byrån utför inte uppföljningen. Mer detaljerad information om påvisande och uppföljning av aktivitet får du från din egna utbetalare av arbetslöshetsförmån.

Vanliga frågor om aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa (fpa.fi) 

Kravet på aktivitet (tyj.fi) 

Hur kan jag söka arbete via TE-byrån?

Alla lediga jobb som annonseras på vår webbplats:

Lediga jobb

Vilka tjänster i aktivieringsmodellen räknas som tjänster som befrämjar sysselsättning?

I tjänster som befrämjar sysselsättning ingår frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån, frivilliga studier som syftas i 22–24 § i lagen om främjande av integration, arbetskraftsutbildning, jobbsökarträning och karriärträning, arbetsprövning och utbildningsprövning samt rehabiliterande arbetsverksamhet.

Aktivitetskraven i aktiveringsmodellen kan även uppfyllas av en annan slags tjänst eller åtgärd som befrämjar sysselsättningen och anordnas av TE-byrån. Sådana tjänster är till exempel arbetsträning, karriärs- och yrkesvägledning samt en del av TE-byråernas lokala inköpta tjänster. Även rekryteringsprövning kan uppfylla aktivitetskravet. Uppfyllandet av aktivitetskravet bedöms av utbetalaren av arbetslöshetsförmånen, alltså Fpa eller arbetslöshetskassan. TE-byrån bedömer inte aktiviteten.

Ifall jag inte hittar något arbete, hur kan jag söka till tjänster som befrämjar sysselsättning?

Information om tjänster som befrämjar sysselsättning och hur du söker till dem, hittar du på de sidor som berättar om dem.

Vad händer om jag trots försök inte hittar arbete eller kommer med i TE-byråns tjänster under granskningstiden?

Då kommer arbetslöshetsförmånen sänkas med 4,65 procent under de följande 65 utbetalningsdagarna, alltså under ca tre månaders tid. Att komma med som deltagare i TE-byråns tjänster bedöms alltid enligt tjänstebehovet. Lagen om aktiveringsmodellen för alltså inte med sig någon förändring för detta. För att samtala om befrämjandet av din egna situation i arbetssökandet kan du också lämna en kontaktförfrågan via tjänsten Mina e-tjänster eller ringa vår nationella telefonservice.

Mina e-tjänster för personkunder 

Telefonservice för personkunder 

Stämmer det att självrisktiden nu förkortas till fem dagar?

Ja det stämmer. I och med aktiveringsmodellen förkortas den ersättningsfria självrisktiden i början av arbetslösheten från sju dagar till fem, för dem vars självrisktid börjar 1.1.2018 eller därefter.

Mer information

Mer information om aktiveringsmodellen finns på utbetalarnas samt social- och hälsoministeriets webbplatser:

Vanliga frågor om aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa  (fpa.fi)

Kravet på aktivitet 

Arbetslöshetskassornas kontaktuppgifter (tyj.fi) 

Vanliga frågor om aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa, (stm.fi)

Aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa (stm.fi)