TE-tjänster för personkunder under corona

Uppdaterad 29.6.2020

Så här sköter du dina ärenden

Hur ska jag göra om jag blir arbetslös eller permitteras?

Hur påverkar coronavirussituationen min rätt till utkomstskydd för arbetslösa?

Vilka ändringar har gjorts i utkomstskyddet för arbetslösa i och med coronakrisen?

Kan giltighetstiden för en jobbsökning som upphört i webbtjänsten återställas?

Kallar arbets- och näringsbyrån den arbetssökande till intervjuer under pandemin?

Hur inverkar coronan på kortvariga studier som har kunnat avläggas utan att arbetslöshetsförmånen har gått förlorad?

Avbryts min jobbsökning och mitt utkomstskydd för arbetslösa om överenskomna möten eller deltaganden ställs in på grund av corona? Måste jag anmäla inställda evenemang någonstans?

Vad händer om min arbetsprövning eller träning ställs in på grund av corona?

Hur gör jag om arbets- och näringsbyrån meddelar om arbetskraftsutbildning?

Kan arbetsprövning eller lönesubventionerat arbete utföras på distans?

Hur ska man gå till väga om frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån inte framskrider enligt planen?

Så här sköter du dina ärenden

Då det gäller din ärendehantering kan du per telefon kontakta din egen TE-byrå eller den riksomfattande telefontjänsten för att komma överens om hur man ska framskrida gällande ditt ärende. Kolla ändå först ifall svaret på din fråga redan finns t.ex. i den elektroniska tjänsten Mina e-tjänster. Du kan använda den 24/7 på webben.

Då du handlar enligt de anvisningar som TE-byrån och hälsovårdsmyndigheterna gett förblir din rätt till arbetslöshetsskydd oförändrad.

Hur ska jag göra om jag blir arbetslös eller permitteras?

Anmäl dig som arbetslös arbetssökande senast den första dagen du är arbetslös. Det sker enklast och snabbast via Mina e-tjänster. 

Du kan också inleda din jobbsökning per telefon genom att ringa den riksomfattande telefontjänsten. Det är dock rusning i telefontjänsten så var beredd på att vänta. 

Om du har permitterats av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker behöver du inte lämna in ett permitteringsintyg till arbets- och näringsbyrån.

Om du inte har möjlighet att uträtta ärenden elektroniskt finns det blanketter även som utskrifter på arbets- och näringsbyråernas verksamhetsställen. Kontaktuppgifter för verksamhetsställena, där blanketter finns tillgängliga, finns på arbets- och näringsbyråns webbplats (> E-tjänster).

De arbetstagare som blir uppsagda får redan under uppsägningstiden tillgång till arbets- och näringsbyråns omställningsskyddstjänster, där det erbjuds stöd för arbetssökning samt träning och utbildning som stöder återsysselsättning.

Från och med den 1.4.2020 har en person som permitterats rätt till arbetslöshetsförmån utan hinder av till exempel företagsverksamhet eller studier. Den som permitteras ska fortfarande anmäla sig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån för att erhålla arbetslöshetsförmån. Permitterade har också fortfarande en skyldighet att ta emot arbete som arbetsgivaren erbjuder. Lagen tillämpas på permitterade, vars permittering börjat 16.3.2020 eller efter det. Lagändringen är temporär och i kraft den 31.12.2020.

Arbetsgivaren ska ge arbetstagaren meddelande om permittering senast fem dagar innan permitteringen börjar. Samarbetsförhandlingarnas längd vid permittering har också förkortats, förhandlingarnas längd är minst fem dagar. Lagändringen är temporär och i kraft den 31.12.2020.

Dessutom är det möjligt att permittera visstidsanställda, arbetsgivaren kan permittera en arbetstagare i ett anställningsförhållande för viss tid under samma förutsättningar som en arbetstagare som har ett arbetsavtal som gäller tills vidare. Lagändringen är temporär och i kraft den 1.4-31.12.2020.

I början av maj, 1.5.2020, trädde en temporär lagändring i kraft, enligt vilken det är frivilligt att besvara frågor om servicebehovet eller uppdatera sysselsättningsplanen när jobbsökningen inleds, även retroaktivt från 16.3.2020. Lagändringen är temporär och i kraft den 31.12.2020.

Den permitterade har inte rätt till arbetslöshetsförmån, om personen tar emot ett heltidsarbetet på över två veckor av en annan arbetsgivare än den egna. Ändringen är tidsbegränsad och i kraft 1.8-31.12.2020. (Om ett heltidsarbete på över två veckor har börjat senast 31.7.2020, mister den arbetssökande sin rätt till arbetslöshetsförmån fr.o.m. 1.8.2020)

Mer information

Om du blir permitterad 
Så här inleder du din jobbsökning
Omstallningsskydd - om du blir uppsagd
Lagändring utökar permitterades rätt till arbetslöshetsförmån och försnabbar processen att söka och erhålla arbetslöshetsförmån (1.4.2020)

Hur påverkar coronavirussituationen min rätt till utkomstskydd för arbetslösa?

När du agerar enligt arbets- och näringsbyråns och hälsovårdsmyndigheternas anvisningar förblir din rätt till utkomstskydd för arbetslösa oförändrad.

Mer information om utkomstskydd för arbetslösa

Vilka ändringar har gjorts i utkomstskyddet för arbetslösa i och med coronakrisen?

  • Inkomstrelaterad dagpenning börjar betalas ut från den första arbetslöshetsdagen utan självrisktiden på fem dagar. Ändringen gäller personer vars självrisktid börjar 16.3–31.12.2020.
  • Man kan få inkomstrelaterad dagpenning redan efter att man har jobbat i tre månader (13 kalenderveckor). Ändringen gäller personer som inte annars uppfyller arbetsvillkoret och deras arbetsvillkor omfattar en arbetsvecka efter 1.3.2020 och som har sin första utbetalningsdag för inkomstrelaterad dagpenning senast 31.12.2020. Halveringen av arbetsvillkoret gäller också familjemedlemmar till företagare: deras arbetsvillkor minskar från 52 veckor till 26 veckor.
  • Maximitiden på 300–500 dagar för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning löper inte under permittering. Ändringen gäller permitteringar som har inletts 16.3.2020 eller senare. Permitteringsdagar ackumuleras då inte under tiden 16.3-31.12.2020.

Rätten till arbetslöshetsförmån bibehålls undantagsvis i följande situationer 16.3-31.12.2020:

  • Personen har inte via TE-byråns nättjänst svarat på de frågor som behövs för att bedöma servicebehovet eller utarbetat ett utkast till sysselsättningsplan.
  • Personen har inte förverkligat  TE-byråns sysselsättningsplan
  • Personen avbryter den sysselsättningsfrämjande servicen på grund av coronaepidemin.
  • Tiden för kortvariga studier förlängs till mer än 6 månader på grund av coronaepidemin.

Kan giltighetstiden för en jobbsökning som upphört i webbtjänsten återställas?

Arbets- och näringsbyråns webbtjänster har skapats för normala förhållanden. Det har inte varit möjligt att göra informationssystemen optimala även för pandemitiden inom en tillräckligt snabb tidtabell.

Lagstiftningen har ändrats temporärt 1.5.2020 så att arbets- och näringsbyrån i vissa situationer som gäller användningen av webbtjänsten kan återställa jobbsökningen retroaktivt från och med 16.3.2020. Detta kan också påverka din rätt till utkomstskydd för arbetslösa.

Kontakta arbets- och näringsbyrån genast om du har anmält dig som arbetssökande till arbets- och näringsbyrån i webbtjänsten och din jobbsökning har senare upphört på grund av att du inte har gett tillräckliga uppgifter för att man ska kunna bedöma ditt servicebehov och att du inte har gjort upp ett utkast till sysselsättningsplan på det sätt som förutsätts i webbtjänsten.

Kallar arbets- och näringsbyrån den arbetssökande till intervjuer under pandemin?

Arbets- och näringsbyrån kan kalla den arbetssökande till en s.k. periodisk intervju, men intervjuerna ordnas i regel per telefon eller på annat sätt som distansservice. Följ arbets- och näringsbyråns anvisningar.

På grund av den kraftiga ökningen av antalet permitterade och andra arbetslösa har lagstiftningen ändrats för viss tid från och med 1.5.2020, så att arbets- och näringsbyrån kan avvika från den normala rytmen i intervjuerna. När intervjuerna ordnas beaktas bland annat både ditt servicebehov och arbets- och näringsbyråns resurser. Lagen är i kraft till den 31.12.2020.

Hur inverkar coronan på kortvariga studier som har kunnat avläggas utan att arbetslöshetsförmånen har gått förlorad?

Om du har deltagit i studier som varar högst sex månader och samtidigt fått arbetslöshetsförmån och inte kommer att kunna slutföra dina studier inom utsatt tid på grund av pandemin ska du kontakta arbets- och näringsbyrån.

På grund av coronaläget har den arbetssökande rätt till arbetslöshetsförmåner under tiden för kortvariga studier som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa även om studietiden överstiger sex månader. Lagändringen är temporär och gäller 1.5-31.12.2020.

Kolla med läroanstalten när det är möjligt att slutföra studierna. I princip krävs ingen annan utredning av läroanstalten. Därefter kan arbets- och näringsbyrån behandla ditt ärende på nytt.

Om fördröjningen av studierna beror på pandemin har du i regel rätt att slutföra dem under det här året utan att förlora rätten till arbetslöshetsförmån.

I vissa situationer har den arbetssökande kunnat få arbetslöshetsförmån för att stödja studierna. Det är en annan sak. Dessa situationer känner du igen på att du i början av studierna har lämnat in en utredning från läroanstalten till arbets- och näringsbyrån och arbets- och näringsbyrån har bland annat bedömt ditt utbildningsbehov. Du har i allmänhet också fått förhöjd arbetslöshetsförmån. Om dessa studier fördröjs ska du genast kontakta arbets- och näringsbyrån för att få ytterligare anvisningar.

Avbryts min jobbsökning och mitt utkomstskydd för arbetslösa om överenskomna möten eller deltaganden ställs in på grund av corona? Måste jag anmäla inställda evenemang någonstans?

När du agerar enligt arbets- och näringsbyråns och hälsovårdsmyndigheternas anvisningar förblir din jobbsökning och din rätt till utkomstskydd för arbetslösa oförändrad.

Kontrollera först i Mina e-tjänster om du har fått ytterligare anvisningar eller lämna en kontaktbegäran till arbets- och näringsbyrån, som i allmänhet kontaktar dig inom fem dagar. Coronasituationen kan eventuellt förlänga kontakttiden. 

Vad händer om min arbetsprövning eller träning ställs in på grund av corona?

Om det i den rådande situationen inte är möjligt att genomföra arbetskraftsutbildning och utbildningsanordnaren och arbets- och näringsbyrån tillsammans kommer överens om att avbryta arbetskraftsutbildningen, medför detta inga åtgärder eller påföljder för dig.
En del av arbetskraftsutbildningarna kan dock fortfarande vara möjliga att ordna till exempel som distansstudier, varvid den anses fortsätta som normalt.

Kontrollera först i Mina e-tjänster om du har fått ytterligare anvisningar eller lämna en kontaktbegäran till arbets- och näringsbyrån, som i allmänhet kontaktar dig inom fem dagar. Coronasituationen kan eventuellt förlänga kontakttiden. 

Hur gör jag om arbets- och näringsbyrån meddelar om arbetskraftsutbildning?

Kontrollera vad som står i meddelandet. Om det är endast ett meddelande, har utbildningen skickats till dig endast för kännedom. Då behöver du inte söka till utbildningen eller kontakta arbets- och näringsbyrån.

Om det står erbjudande i meddelandet ber arbets- och näringsbyrån att du söker till utbildningen. Arbets- och näringsbyrån informeras automatiskt då du söker till utbildningen. Om du inte tänker söka till utbildningen skickar arbets- och näringsbyrån en begäran om utredning till dig, vilket kan leda till påföljder för din arbetslöshetsförmån, dvs. karens.

Vad avses med karens?

Arbetslösa arbetssökandes rättigheter och skyldigheter

Kan arbetsprövning eller lönesubventionerat arbete utföras på distans?

Ja, om arbetet är sådant att det kan utföras även på distans. Arbets- och näringsbyrån bedömer från fall till fall om t.ex. handledningen kan ordnas på ett tillräckligt sätt.
Arbetsgivaren ansvarar för att utreda vad som står i lagen och branschens kollektivavtal för exceptionella situationer samt för att följa hälsovårdsmyndigheternas anvisningar.

Hur ska man gå till väga om frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån inte framskrider enligt planen?

Den maximala stödtiden på 24 eller 48 månader för frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån kunde förlängas högst till den 31 december 2020, om framsteg i studierna har fördröjts på grund av covid-19-pandemin.

Den studerande ska kontakta läroanstalten eller högskolan om alternativa sätt att genomföra studierna. Undervisningen och handledningen ordnas i så stor utsträckning som möjligt på alternativa sätt, bland annat genom att utnyttja distansstudier, digitala inlärningsmiljöer och -lösningar samt vid behov genom självständiga studier. Arbets- och näringsbyrån ska alltid kontaktas om studierna inte kan avläggas eller deras framskridande blir långsammare.

Arbets- och näringsbyrån kan vara flexibel i uppföljningen av hur studierna framskrider, om det av giltiga skäl är uppenbart att det är svårt eller omöjligt att avancera i studierna enligt den fastställda tidtabellen. I dessa situationer kan arbets- och näringsbyrån avtala med den arbetssökande om att förlänga uppföljningsperioden. När det gäller högskolestudier bör man beakta att studierna i slutändan ska framskrida så att den arbetssökande får i genomsnitt fem studiepoäng per studiemånad för de studieprestationer som ingår i den studiehelhet som stöds.

Om studierna inte kan avläggas av orsaker som inte beror på den studerande, kan studierna periodiseras så att personen har rätt till arbetslöshetsförmån och den maximala tiden på 24 månader för att stödja studierna inte löper mellan studieperioderna. Då kan studier inte avläggas mellan studieperioderna. Periodiseringen är något som avtalas med utbildningsanordnaren och arbets- och näringsbyrån.

I sådana här situationer kan studierna av motiverad anledning även avbrytas tillfälligt. Ett tillfälligt avbrott i stödjandet av studierna hindrar inte studier i önskad omfattning under avbrottet. Under avbrottet finns dock ingen rätt till arbetslöshetsförmån.

Tillbaka