TE-tjänster för företagare och arbetsgivare i coronasituationen

Uppdaterad 29.6.2020

Innehållet på sidan

Permittering

Startpeng

Utkomstskydd för företagare

Ändringar i arbetsavtalslagen om uppsägning

Permittering

Tidsbundna lagändringar gällande permittering:

 • Arbetsgivaren ska meddela arbetstagaren om permittering senast fem dagar innan permitteringen börjar.
 • Längden på samarbetsförhandlingar om permitteringar har förkortats: förhandlingarna ska pågå i minst fem dagar.
 • På grund av coronavirusepidemin kan även visstidsanställda permitteras på samma sätt som personer i anställningsförhållande som gäller tills vidare

Ändringarna är tidsbundna och gäller till och med 31.12.2020.

Permittering steg för steg – en anvisningsvideo för arbetsgivaren

Permittering

Startpeng

Giltighetstiden för förlängningen av maximitiden för startpeng förlängs till 31.12.2021. 

På grund av coronapandemin har maximitiden för startpeng tillfälligt förlängts så att startpeng kan beviljas för sammanlagt högst 18 månader.

Startpeng på över 12 månader är avsedd för företagare vars förutsättningar att starta eller etablera företagsverksamhet under en normal startpengsperiod försämras av coronaviruspandemin.

Arbets- och näringsbyrån beviljar startpeng i högst sex månaders perioder. Ansökan om fortsatt startpeng ska göras hos arbets- och näringsbyrån. I regel ska en fortsatt ansökan lämnas in vid arbets- och näringsbyrån innan den föregående perioden löper ut.

Giltighetstiden för den temporära förordningsändring som gäller utbetalning av startpeng förlängs också. Startpeng kan betalas fram till den 31 december 2020 för de dagar då företagaren arbetar i sitt företag samt för de dagar då verksamheten är avbruten på grund av COVID-19-pandemin. Om den som får startpeng har möjlighet att arbeta till exempel några dagar i veckan, och även om det på grund av epidemin endast är möjligt att arbeta på deltid, kommer startpeng att betalas även för de dagar när företagaren inte arbetar i sitt företag.

Startpeng

 Varför förlängs inte maximitiden för startpeng automatiskt för alla som får startpeng?

Även om coronaviruspandemin och dess begränsningar i stor utsträckning påverkar den ekonomiska verksamheten och företagarnas verksamhetsförutsättningar, inverkar krisen inte nödvändigtvis på alla branscher. Startpengen är en behovsprövad förmån som beviljas för att trygga företagarens utkomst. Det är ändamålsenligt att den förlängda perioden av startpengen riktas till de företagare vars verksamhet har påverkats negativt av krisen och som har ett behov av utkomst.

Arbets- och näringsbyrån kan bevilja en enskild kund som inleder företagsverksamhet på heltid enligt 2 kap. i 5 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa startpeng för att trygga försörjningen. Startpeng beviljas för högst 18 månader. Lagen är i kraft 1.5.2020–31.12.2020.

Vad ska jag göra för att få min startpengsperiod förlängd?

Möjligheten till förlängd startpengsperiod gäller dem vars startpengsperiod pågår när lagen träder i kraft. Den tillfälliga förlängningen av maximitiden sträcker sig också till dem som inleder företagsverksamhet med startpeng under coronapandemin. I synnerhet när det gäller dessa företagare bör man i samband med det senaste fortsättningsbeslutet på sex månader bedöma om företagsverksamheten som inleddes under coronavirussituationen stördes mer eller längre än vad man ursprungligen bedömde när startpengen beviljades, varvid det vore motiverat att bevilja startpeng på längre sikt. Ändringen är tillfällig och gäller till och med 31.12.2020.

Startpeng kan betalas fram till den 31 december 2020 för de dagar då företagaren arbetar i sitt företag samt för de dagar då verksamheten är avbruten på grund av COVID-19-pandemin. Om den som får startpeng har möjlighet att arbeta till exempel några dagar i veckan, och även om det på grund av epidemin endast är möjligt att arbeta på deltid, kommer startpeng att betalas även för de dagar när företagaren inte arbetar i sitt företag.

Startpeng

Arbets- och näringsbyrån beviljar startpeng i högst sex månaders perioder. Ansökan om fortsatt startpeng ska göras hos arbets- och näringsbyrån. I regel ska en ansökan om fortsatt startpeng lämnas in till arbets- och näringsbyrån innan den föregående perioden löper ut.

Utkomstskydd för företagare

Företagare kan temporärt få arbetsmarknadsstöd på grund av den plötsliga och överraskande nedgång i efterfrågan som coronavirusepidemin har orsakat. Lösningen gäller alla företagare oberoende av företagsverksamhetens form. Villkor för erhållandet av arbetsmarknadsstöd är att företagarens arbete på heltid har upphört eller att inkomsten av företagsverksamheten är mindre än 1 089,67 euro per månad för varje person som deltar i arbetet som företagare. Betalning av arbetsmarknadsstöd till en företagare förutsätter att företagaren anmäler sig som arbetssökande till arbets- och näringsbyrån. TE-byrån ger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om företagarens rätt till arbetsmarknadsstöd till Folkpensionsanstalten.
Lagen gäller till och med den 30.12.2020.

Företagare och arbetslöshetsskydd

Anmäl dig som arbetssökande

Att börja söka jobb – att beakta vid anmälan

På grund av den snabba beredningen av den tidsbegränsade lagändringen har det inte varit möjligt att korrigera TE-tjänsternas webbtjänst till att motsvara de ändrade villkoren. Därför finns det ännu frågor på anmälningsblanketten som du måste besvara på samma sätt som personer som söker jobb av andra orsaker.

Efter att du skickat in anmälan får du en mottagningsanmälan där du får anvisningar för hur du ska gå tillväga. Läs anvisningarna noggrant och följ dem.

Viktig information för företagare som anmäler sig som arbetssökande

Hur ansöker företagare om arbetsmarknadsstöd?

Utbetalningen av arbetsmarknadsstöd förutsätter att personen anmäler sig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån och att FPA får ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om personens rätt till arbetsmarknadsstöd.

I praktiken fungerar ansökningen enligt följande:

 1. Företagaren anmäler sig som arbetssökande till arbets- och näringsbyrån och ger en utredning om att arbetet på heltid upphör eller inkomsten minskar på grund av coronavirusepidemin.
 2. Arbets- och näringsbyrån ger FPA ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om företagarens rätt till arbetsmarknadsstöd.
 3. Företagaren ansöker om arbetsmarknadsstöd vid FPA.
 4. FPA betalar arbetsmarknadsstöd till företagare.

Arbetsmarknadsstödet för företagare omfattas dock av de allmänna villkoren för arbetslöshetsförmåner till exempel gällande åldersgränsen. Fpa kan betala arbetsmarknadsstöd högst till utgången av den kalendermånad då den arbetssökande fyller 65 år.

Mer info

Temporär arbetslöshetsförmån för företagare (fpa.fi)

Det snabbaste och enklaste sättet att anmäla sig som arbetssökande är att använda TE-tjänsternas webbtjänst Mina e-tjänster. På TE-tjänsternas webbplats finns egna anvisningar för företagare om hur man anmäler sig som arbetssökande.

FPA har publicerat en webbansökan för att ansöka om utkomstskydd för företagare. 

Webbtjänsten Mina e-tjänster för personkunder

  Söka heltidsarbete under jobbsökningen

Under den tidsbundna ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa ska den som anmält sig som arbetssökande vara arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån för att erhålla förmånen, men under den tiden förutsätts inte att man söker heltidsarbete.

Om jobbsökningen ändå fortsätter efter att den tidsbundna lagen löper ut 31.12.2020, bör man från och med 1.1.2021 söka heltidsarbete för att man i fortsättningen ska kunna erhålla förmånen. I detta fall förutsätter förmånen samtidigt en skyldighet att ta emot arbete, om arbets- och näringsbyrån erbjuder detta.

Även om lagen om utkomstskydd för arbetslösa inte förutsätter att du i samband med att du anmäler dig som arbetssökande söker heltidsarbete, påskyndar du behandlingen av ditt ärende om arbetslöshetsförmåner genom att i tjänsten besvara frågan om du söker heltidsarbete med 'Ja'. På så sätt skickas inget automatiskt utlåtande till den som betalar ut arbetslöshetsförmånen som berättar att du inte har förutsättningar för stöd.  Arbets- och näringsbyråerna följer upp uppgifterna i webbtjänsten och korrigerar uppgifterna så att de för viss tid motsvarar den gällande lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Kan en ensamföretagare i coronavirussituationen ansöka om och beviljas både stödet på 2 000 euro från kommunen och arbetslöshetsförmån?

Företagare kan ansöka om både stöd för ensamföretagare och utkomstskydd för arbetslösa. De samordnas inte, dvs. att beviljas en förmån påverkar inte den andra förmånen eller dess belopp.

Ändringar i arbetsavtalslagen om uppsägning

 • Återanställningsskyldigheten förlängs: arbetsgivaren är skyldig att under nio månader återanställa en arbetstagare, om arbetstagaren sagts upp 1.4 –31.12.2020 av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker.
 • Hävning av ett arbetsavtal under prövotiden underlättas: arbetsgivaren kan häva ett arbetsavtal under prövotiden också av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker.
 • Arbetsgivaren är skyldig att underrätta arbets- och näringsbyrån om uppsägningar av minst tio arbetstagare. Till arbetsavtalslagen återförs en bestämmelse enligt vilken arbetsgivaren ska meddela arbets- och näringsbyrån om uppsägning av arbetstagare, om man säger upp minst tio arbetstagare på grund av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker. Ändringarna träder i kraft enligt en snabbare tidtabell 9.4.2020.
 • Motsvarande skyldighet gäller arbetsgivare som säger upp minst tio arbetstagare på grund av saneringsförfarande eller om företaget försätts i konkurs.
 • Utöver anmälan till arbets- och näringsbyrån ska arbetsgivaren informera den arbetstagare som sägs upp i ovan nämnda situationer om dennes rätt till en sysselsättningsplan. Sysselsättningsplanen görs upp när arbetstagaren anmäler sig som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån.
 • Av anmälan till arbets- och näringsbyrån ska framgå antalet arbetstagare som sägs upp samt deras yrken eller arbetsuppgifter och tidpunkten då anställningsförhållandena upphör. Utvecklings- och förvaltningscentret, ANM och projektet Omställningsskydd genom samarbete har påbörjat planeringen av en elektronisk anmälan. Målet är att med en snabb tidtabell skapa en möjlighet för arbetsgivare att göra anmälan elektroniskt till arbets- och näringsbyrån.

Ändringarna är temporära och i kraft till den 31.12.2020.

 

Tillbaka