TE-toimiston osapäätös

Jokainen oleskelulupahakemus käsitellään tapauskohtaisesti.

TE-toimiston osapäätös perustuu kokonaisharkintaan, joka sisältää työvoiman saatavuuden, työsuhteen ehtojen sekä työnantajan ja työntekijän edellytysten arvioinnin. Myös työntekijän toimeentulosta ansiotyöllä on varmistuttava.

Työvoiman saatavuuden selvittäminen ja sopivuuden arviointi

TE-toimisto arvioi, onko kyseessä olevaan työtehtävään kohtuullisessa ajassa saatavissa sopivaa työvoimaa Suomen ja EU/ETA-alueen työmarkkinoilta. Työvoiman saatavuutta selvitettäessä TE-toimisto voi vaatia työnantajaa avaamaan kyseisen työpaikan omissa välityspalveluissaan (te-palvelut.fi) ja eurooppalaisen yhteistyöverkosto EURESin palveluissa. Mikäli sopivaa työvoimaa on realistisesti arvioiden kohtuullisessa ajassa saatavissa työmarkkinoilta, työntekijän oleskeluluvan myöntämiselle ei ole perusteita.

Työsuhteen ehdot

TE-toimisto varmistaa, että työsuhteen ehdot ovat Suomen työlainsäädännön mukaiset. Tämän TE-toimisto ratkaisee sen perusteella, mitä työnantaja on ilmoittanut työsuhteen keskeisistä ehdoista lupahakemuksen liitteeksi toimittamassaan TEM054-lomakkeessa.

Ulkomaalaisen työntekijän työsuhteessa on sovellettava Suomen työlainsäädäntöä ja suomalaisia alakohtaisia yleissitovia työehtosopimuksia. Ulkomaalaisten työsuhteiden ehtojen on vastattava suomalaisiin työntekijöihin samalla alalla noudatettavaa käytäntöä kaikin tavoin, myös palkkauksen osalta. Ulkomaisen työnantajan Suomeen lähettämiin työntekijöihin on sovellettava Suomessa suoritettavassa työssä vähintään Suomen työlainsäädännön ja alan palkkauksen tasoa. Työsuhdetietoa ja tietoa eri alojen työehtosopimusten määräyksistä saa aluehallintoviraston työsuojelusta ja työmarkkinajärjestöiltä.

Työnantajan kyky huolehtia työnantajavelvoitteistaan

TE-toimisto arvioi, onko työnantajalla edellytyksiä huolehtia työnantajavelvoitteistaan.  Näiden seikkojen selvittämiseksi TE-toimisto voi pyytää työnantajalta lisäselvityksiä, kuten verovelkatodistuksen, todistuksia lakisääteisistä vakuutusmaksuista, palkkalaskelmia, tietoja työnantajan työkohteista Suomessa ja tilintarkastajan tai kirjanpitäjän lausunnon yrityksen palkanmaksukyvystä.
Työntekijän edellytyksiä arvioidessaan TE-toimisto varmistaa, että työntekijällä on työn mahdollisesti vaatima koulutus ja luvat (esimerkiksi erityisen pätevyyden ja hyväksytyn terveydentilan selvittäminen).

Toimeentuloedellytys työntekijän oleskeluluvassa

TE-toimiston tulee vakuuttua siitä, että työntekijän toimeentulo Suomessa on turvattu ansiotyöstä saatavalla tulolla.  Kokoaikaisessa työssä toimeentuloedellytyksen katsotaan täyttyvän, kun palkka on vähintään työhön sovellettavan työehtosopimuksen mukainen. Ellei soveltuvaa työehtosopimusta ole, toimeentuloedellytys täyttyy, jos palkka vastaa samankaltaisista tehtävistä maksettavaa palkkatasoa.
Osa-aikaisessa työssä toimeentuloedellytyksen täyttyminen arvioidaan tapauskohtaisesti. Työttömyysturvalain 5 luvun 4 §:n mukaisesti hakijan bruttopalkan tulee olla vähintään 1252 euroa kuukaudessa vuonna 2021.

Kiirehtimispyynnöt

Hakemusten käsittelyä voidaan kiirehtiä vain perustelluista syistä. Kiirehtimispyyntö tulee tehdä kirjallisesti (sähköpostitse tai kirjeitse). Yhden hakemuksen ottaminen jonon ohi viivästyttää muiden hakemusten käsittelyä, eikä se ole oikeudenmukaista muita hakijoita kohtaan. Sen takia kiirehtimispyyntö nopeuttaa käsittelyä erittäin harvoin. Suuri määrä kiirehtimispyyntöjä voi hidastaa hakemusten käsittelyä, sillä jokainen kiirehtimispyyntö luetaan ja käsitellään.

Ennakkotieto työntekijän oleskeluluvan myöntämisen edellytyksistä

Työnantaja voi pyytää maksuttoman ennakkotiedon työntekijän oleskeluluvan myöntämisen edellytyksistä. Ennakkotietoa haetaan TEM054-lomakkeella, josta valitaan kohta "hakemus ennakkotiedon saamiseksi". TE-toimiston on annettava ennakkotieto viipymättä. Työnantajan vaatimuksesta TE-toimiston on työntekijän oleskelulupaa haettaessa noudatettava ennakkotietoa ajan, joka on mainittu ennakkotiedossa.