Ohjeita TEM054-lomakkeen täyttämiseen

Työnantaja, täytä TEM054-lomake huolellisesti, jotta hakemuksen käsittelyaika ei pitkisty puutteellisten tietojen vuoksi.

Huomioi, että ulkomaalaislain mukaan TEM054-lomakkeella vakuuttamanne työehdot ovat vähimmäisehdot, joita huonommin ehdoin työnantaja ja työntekijä eivät voi solmia työsopimusta.

Lomakkeen allekirjoittajan tulee olla yrityksen vastuuhenkilö, jolla on allekirjoitusoikeus. Mikäli halutaan lisätä allekirjoitusoikeuden omaavien henkilöiden määrää, yrityksen vastuuhenkilön pitää toimittaa TE-toimistolle lista henkilöistä, jotka voivat allekirjoittaa lomakkeen.

Huolellisesti täytetyn TEM054-lomakkeen voit liittää Enter Finlandin kautta hakemukseen, tai työntekijä voi toimittaa työnantajan täyttämän lomakkeen hakemusta jätettäessä Maahanmuuttovirastoon tai Suomen edustustoon.

Huomioithan, että toimitamme mahdolliset selvityspyynnöt TEM054-lomakkeessa ilmoitettuun posti- ja/tai sähköpostiosoitteeseen.

Työnteon keskeiset ehdot

Pääasialliset työtehtävät

Ilmoita hakijan työtehtävät. Pääasiallisten työtehtävien pitää olla ilmaistuna selkeästi (esim. kokki tai siivooja). Mikäli työntekijällä on useita pääasiallisia työtehtäviä (esim. siivous ja ruoanlaitto), ilmoita miten työtehtävät jakautuvat, esimerkiksi prosentteina.

Työn kesto ja luonne

Ilmoita, onko työsuhde toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen sekä tarkasti työsuhteen alkamispäivämäärä sekä määräaikaisen työsuhteen päättymispäivämäärä.

Määräaikaisen työsuhteen peruste

Mikäli työsuhde on määräaikainen, ilmoita aina perusteltu syy työsuhteen määräaikaisuudelle.

Koeaika

Ilmoita, noudatetaanko työsuhteessa koeaikaa ja jos noudatetaan, merkitse koeajan pituus kuukausina.

Pääasiallinen työntekopaikkakunta

Ilmoita paikkakunta, jolla työntekijä tulee pääasiallisesti työskentelemään. Jos pääasiallista työntekopaikkakuntaa ei ole tai työntekopaikkakuntia on useita, ilmoita kaikki työntekopaikkakunnat ja arvioi prosentteina, miten työaika jakautuu eri paikkakuntien kesken.

Työhön sovellettavan työehtosopimuksen nimi

Ilmoita työsuhteessa noudatettavan työehtosopimuksen virallinen nimi kokonaisuudessaan.

Palkka

Ilmoita palkan tarkka euromäärä ja onko kyseessä esimerkiksi tunti- tai kuukausipalkka. Ilmoitta myös palkan määräytymisen peruste (esim. aika tai suoritus) ja palkanmaksukausi. Varmista, että ilmoittamasi palkka on alan työehtosopimuksen palkkamääräysten mukainen.

Luontoisedut

Luettele luontoisedut ja ilmoita niiden tarkka arvo. Merkitse myös tieto siitä, sisältyvätkö edut palkkaan vai tulevatko edut ilmoitetun palkan lisänä. Tarkista luontoisetujen arvo verottajalta.

Säännöllinen työaika

Ilmoita työsuhteen säännöllinen työaika viikossa, kuukaudessa tai jaksoissa. Jos kyseessä ei ole kokoaikatyö, ilmoita vähimmäistuntimäärä.

Vuosiloman määräytyminen

Ilmoita, määräytyykö vuosiloma työehtosopimuksen vai vuosilomalain mukaan.

Irtisanomisaika

Ilmoita työsuhteen irtisanomisaika tai sen määräytymisen peruste.

Selvitys irtisanomisista

Ilmoita, onko työnantaja irtisanonut edellisen neljän tai kuuden kuukauden aikana työntekijöitä samoista tai samankaltaisista tehtävistä taloudellisista tai tuotannollisista syistä tai saneerausmenettelyn yhteydessä. Työnantajan on selvitettävä myös takaisinottovelvoitteen täyttäminen.

Työntekijän oleskelulupahakemuksen liitteet

Hakemuksen käsittelyä nopeuttaa, kun toimitat hakemuksen liitteeksi tarvittavat liitteet. Jos alkuperäinen liite ei ole suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, liite pitää käännättää auktorisoidulla kääntäjällä jollekin edellä mainituista kielistä.

Liitteet voit toimittaa hakemukseen sähköisesti Enter Finland –palvelun kautta, jos työntekijä on antanut työnantajalle suostumuksen palvelun käyttöön.

Huomioithan, että toimitamme mahdolliset selvityspyynnöt TEM054-lomakkeessa ilmoitettuun posti- ja/tai sähköpostiosoitteeseen.

Vapaamuotoinen selvitys työvoiman rekrytoinnista

Kun kyseessä on ensimmäinen työntekijän oleskelulupahakemus, tarvitaan vapaamuotoinen selvitys työvoiman rekrytoinnista Suomen ja EU-/ETA-alueen työmarkkinoilta. Selvityksestä tulee ilmetä yhteyttä ottaneiden henkilöiden määrä ja perusteet, miksi heitä ei ole valittu tehtävään.

Selvitys työntekijän ammattitaidosta

Työntekijöiltä edellytetään pääsääntöisesti ammattitaitoa vakuutettuihin työtehtäviin. Esitä hakijan ammattitaidon selvittämiseksi englanniksi, ruotsiksi tai suomeksi auktorisoidun kääntäjän kääntämät hakijan työ- ja/tai koulutodistukset kyseessä olevalta ammattialalta.

Terveystodistukset

Tarvitaan salmonellatodistus, mikäli henkilö työskentelee tartuntatautilain 56 §:n mukaisissa tehtävissä ja/tai hengityselinten tuberkuloositodistus, mikäli henkilö työskentelee tartuntatautilain 55 §:n mukaisissa tehtävissä.

Vakuutusyhtiön todistukset työnantajan lakisääteisistä vakuutusmaksuista

Tarvitaan enintään kolme kuukautta vanhat vakuutusyhtiön todistukset työnantajan lakisääteisten vakuutusmaksujen (työeläkevakuutus, tapaturmavakuutus sekä työehtosopimuksen velvoittaessa työntekijäin ryhmähenkivakuutus) sekä Työllisyysrahaston todistus työttömyysvakuutusmaksun maksamisesta sekä mahdollinen vakuutusyhtiön kanssa velvoitteiden hoitamiseksi laadittu maksusuunnitelma.

Todistus lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä

Tarvitaan todistus tai voimassa oleva sopimus lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä.

Selvitys työnantajan kyvystä huolehtia velvoitteistaan

Mikäli kyseessä on edellisen vuoden aikana perustettu yritys, tarvitaan kirjanpitäjän tai tilintarkastajan lausunto yrityksen kyvystä huolehtia lakisääteisistä työnantajavelvoitteistaan. Lausunnossa tulee näkyä kirjanpito- tai tilintarkastusyrityksen nimi, päivämäärä ja lausunnon tehneen yrityksen y-tunnus.

Selvitykset työkohteista

Tarvitaan tarkka selvitys meneillään ja tiedossa olevista työkohteista ja työurakoista urakkasopimuksineen, joihin ulkomaista työvoimaa tarvitaan. Urakkasopimuksissa pitää näkyä urakan tai työkohteen nimi, osoite, kesto ja työtehtävät.

Selvitys yrityksen työntekijämäärästä

Selvityksestä tulee ilmetä työntekijöiden määrä sekä onko yrityksessä osa-aikaisia työntekijöitä oleskelulupahakemusta vastaavissa tehtävissä ja onko heille tarjottu kokoaikatyötä.

Palkanmaksukausikohtaiset palkkalaskelmat

Työntekijän säännöllisen toimeentulon varmistamiseksi toimittakaa palkanmaksukausikohtaiset palkkalaskelmat työntekijälle maksetuista palkoista ja muista mahdollisista eduista tai korvauksista. Palkkalaskelmat pyydetään toimittamaan edellisen oleskeluluvan ajalta.