Yrittäjän ja omassa työssä työllistyvän työttömyysturva

Työttömyysturvaasi voi vaikuttaa, jos toimit yrittäjänä tai työllistyt omassa työssä. Omassa työssä työllistyviä ovat esimerkiksi omaishoitajat ja apurahalla työllistyvät. Ilmoita TE-toimistoon tai kuntakokeilutoimistoon, jos aloitat yli kaksi viikkoa kestävän yritystoiminnan tai työllistyt omassa työssäsi. TE-palvelujen työttömyysturvaneuvonta osaa neuvoa, miten sinun tilanteesi voi vaikuttaa työttömyysturvaasi.

Kun aloitat työnhaun, TE-toimisto selvittää ensin yrittäjäaseman, eli oletko työttömyysturvalain mukaisesti yrittäjä. Jos olet yrittäjä, selvitetään tämän jälkeen yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuus. Jos olet päätoiminen yrittäjä, ei sinulla ole oikeutta työttömyysetuuteen. Jos olet sivutoiminen yrittäjä, sinulla voi olla oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen. Yritystoimintaa vastaavalla tavalla selvitetään myös työllistyminen omaan työhön.

Jos olet työllisyyden kuntakokeilun asiakas, myös kotikuntasi voi lähettää sinulle yritystoimintaan ja omassa työssä työllistymiseen liittyviä selvityspyyntöjä.

Työnhakijan palvelut työllisyyden kuntakokeilun aikana

Yrittäjyyden tai oman työn pää- tai sivutoimisuutta ei selvitetä neljän ensimmäisen kuukauden aikana, jos aloitat uuden yritystoiminnan tai oman työn työttömänä ollessasi. Pää- tai sivutoimisuus arvioidaan neljän kuukauden jälkeen. 

Sivun sisältö

Yrittäjäasema

Ensin TE-palvelut selvittää, oletko työttömyysturvalaissa tarkoitettu yrittäjä. Arviointi ei välttämättä ole yhdenmukainen esimerkiksi verotuksessa tehtyjen ratkaisujen kanssa. Myös työttömyysetuuden maksaja (KELA tai työttömyyskassa) arvioi työttömyysetuuden maksun edellytykset erikseen.

Arviointi tehdään avaamalla sinulle selvityspyyntö, johon voit vastata Oma asiointi -palvelussa tai kirjeitse. Selvityspyynnön tarkoituksena on antaa asiakkaalle tilaisuus kertoa tilanteestaan ja liittää mukaan tarvittavat dokumentit.

Kun arvioidaan oikeuttasi työttömyysturvaasi, merkitystä on muun muassa

  • YEL- tai MYEL-vakuutuksella
  • työskentelyllä yrityksestä tai yksityisenä elinkeinonharjoittajana
  • omistusosuudella yrityksessä.

Omistusosuus koskee myös perheenjäsenten omistusosuuksia ja omistamista niin sanotun väliyhtiön kautta. 

Pää- tai sivutoiminen yrittäjyys ja omassa työssä työllistyminen

Ensin TE-palvelut selvittää, oletko työttömyysturvalaissa tarkoitettu yrittäjä. Jos olet, TE-toimisto selvittää, työllistytkö yrittäjänä pää- vai sivutoimisesti. Selvitys tehdään lähettämällä sinulle selvityspyyntö.

Jos et ole palkansaaja etkä yrittäjä, voit olla myös omassa työssäsi työllistyvä, esimerkiksi omaishoitaja. TE-toimisto selvittää selvityspyynnöllä, työllistytkö omassa työssäsi pää- vai sivutoimisesti.

Et ole oikeutettu työttömyysetuuteen, jos työllistyt päätoimisesti yrittäjänä tai omassa työssä. Työllistymisesi on päätoimista, jos yritystoimintasi tai oman työsi vaatima työmäärä on niin suuri, että et voi vastaanottaa kokoaikatyötä. Ratkaisevaa päätoimisuuden arvioinnissa on vain toiminnan vaatima työmäärä, ei yritystoiminnasta tai omasta työstä saatava tulo tai voitto.

Pienimuotoista tai lyhytkestoista yritystoimintaa voi harjoittaa työttömyysturvalla. Jos olet sivutoiminen yrittäjä, etuuden maksaja ottaa huomioon yritystoimintasi tulot ja sovittelee työttömyysetuuden sen mukaan. Myös sivutoimisen omassa työssä työllistymisen tuloista tulee ilmoittaa työttömyysetuuden maksajalle.

Lyhytkestoinen työllistyminen yrittäjänä ja omassa työssä

Jos työllistyt yhteensä enintään kaksi viikkoa kestävään, muuhun kuin työ- tai virkasuhteessa tehtävään työhön, säilytät yleensä oikeutesi työttömyysetuuteen. Tällaista voi olla esimerkiksi toimeksiantosuhteessa tehtävä työ. Yritystoiminnasta saamasi tulo sovitellaan työttömyysetuuden kanssa.

Yritystoiminnan ja oman työn aloittaminen työttömyyden aikana

Jos aloitat yli kaksi viikkoa kestävän yritystoiminnan tai työllistyt omassa työssä työttömyysaikanasi, yritystoiminnan tai oman työn pää- ja sivutoimisuutta ei arvioida neljän ensimmäisen kuukauden aikana yritystoiminnan tai omassa työssä työllistymisesi aloittamisesta. Työttömänä työnhakijana saat mainitulta ajalta työttömyysetuutta. Jos saat tuloa yritystoiminnasta kyseessä olevan neljän kuukauden aikana, sinulle maksetaan soviteltua työttömyysetuutta. Myös omasta työstä saatavat tulot tulee ilmoittaa työttömyysetuuden maksajalle, joka tarkastelee vaikuttavatko tulosi työttömyysetuuteen. 

Neljän kuukauden kuluttua yritystoiminnan aloittamisesta yritystoimintasi pää- ja sivutoimisuus arvioidaan. Arviointi tehdään yleensä selvityspyynnön kautta. Jos yritystoiminnan arvioidaan olevan päätoimista, oikeutesi työttömyysetuuteen päättyy. Jos yritystoiminta on sivutoimista, voit edelleen saada työttömyysetuutta. Ratkaisu koskee vain neljän kuukauden jälkeistä aikaa, eikä se vaikuta tukiin takautuvasti. Kannattaa huomata, että sivutoimisuudessa on kyse enemmänkin tunneista kuin euroista. Kannattamaton yritystoiminta ei sinänsä oikeuta työttömyysturvaan.

Yritystoiminnan tavoin arvioidaan myös omassa työssä työllistymisen pää- ja sivutoimisuus neljän kuukauden kuluttua aloittamisesta. Oikeutesi työttömyysetuuteen päättyy, jos omassa työssä työllistymisen arvioidaan olevan päätoimista. Jos omassa työssä työllistyminen on sivutoimista, voit edelleen saada työttömyysetuutta.

Arvioinnissa hyödynnetään tietoa yritystoimintasi tai oman työsi todellisesta työmäärästä neljän ensimmäisen kuukauden ajalta. Jos muuta näyttöä työmäärästä ei ole saatavilla, perusteena voidaan käyttää omaa selvitystäsi työmäärästä.

Jos saat työttömyysetuutta yritystoiminnan tai omassa työssä työllistymisen ajalta, sinun on haettava kokoaikatyötä eikä yritystoiminta tai oma työsi ole pätevä syy kieltäytyä esimerkiksi tarjotusta työstä tai työllistymistä edistävistä palveluista. Jos kieltäydyt tarjotusta työstä tai työllistymistä edistävästä palvelusta, seurauksena voi olla korvaukseton määräaika eli karenssi tai työssäolovelvoitteen asettaminen.

Neljän kuukauden jakso koskee sekä työttömyyspäivärahaa että työmarkkinatukea saavia. Neljän kuukauden määräaika voi alkaa alusta, jos kyseessä on uusi yritystoiminta tai omassa työssä työllistyminen, kun:

  • olet täyttänyt työttömyyspäivärahan edellytyksenä olevan työssäoloehdon ja
  • työttömyyspäivärahan enimmäisaika alkaa alusta.

Samaan yritystoimintaan ei voi saada uudelleen työttömyysetuutta.

Yritystoiminnan lopettaminen tai työskentelyn päättyminen tai oman työn päättyminen

Kun lopetat yritystoiminnan tai oman työn, TE-toimisto selvittää, onko sinulla oikeutta työttömyysetuuteen. Vastaa selvityspyyntöön mahdollisimman tarkasti, jotta TE-toimistolla on mahdollisimman paljon tietoa asiaa ratkaistaessa.

Päätoiminen työllistyminen yritystoiminnassa voi päättyä yrityksen lopettamiseen tai jossain tilanteissa, kun henkilön työskentely yrityksessä päättyy. Yksityisellä elinkeinonharjoittajalla voi olla oikeus työttömyysetuuteen esimerkiksi toimeksiannon päätyttyä.

Yrittäjän perheenjäsen voi saada työttömyysetuutta tietyissä tilanteissa, kun hänen työskentelynsä yrityksessä päättyy. Päätoiminen työllistyminen omassa työssä voidaan katsoa päättyneeksi, kun TE-toimisto saa työnhakijalta luotettavan tiedon siitä, että toimintaa ei enää jatketa.

Ilmoittaudu työnhakijaksi

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta! (europa.eu)