Hakuohje ja liitteet

Työllisyyspoliittinen avustus on rahoitusmuoto, jolla TE-toimistot voivat hankkia asiakkailleen hankemuodossa tuotettuja palveluja. Hankkeiden sisältö voi vaihdella. TE-toimisto linjaa kunkin hakukierroksen yhteydessä, minkälaiseen toimintaan ja minkä kohderyhmän tarpeisiin avustusta myönnetään. Lähtökohtana tulee olla työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen.

Avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle, kunnalle tai kuntayhtymälle.

Avustus haetaan sähköisessä asiointipalvelussa

Avustus haetaan aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa. Sähköinen haku mahdollistaa nopean ja varman asioinnin, täydennysten tekemisen, päätöksen vastaanottamisen, muutoshakemusten laadintamahdollisuuden sekä sujuvan raportoinnin. Kaikki haun vaiheet ja niissä syntyneet asiakirjat löytyvät samasta paikasta palvelusta.

Aluehallinnon asiointipalvelu (ahtp.fi)

Aluehallinnon asiointipalvelu toimii parhaiten selainversioilla Mozilla Firefox (versio 52 tai uudempi) tai Google Chrome (versio 70 tai uudempi).

Aluehallinnon asiointipalveluun kirjautuminen

Yhteisön puolesta asioiva kirjautuu asiointipalveluun Suomi.fi-tunnistuksen kautta henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Asiointipalvelun käyttö edellyttää yhteisöasiakkailta lisäksi Y-tunnusta sekä Suomi.fi-valtuuksien käyttöä. Asiointipalvelun Suomi.fi-valtuusrooleja käyttämällä varmistetaan, että henkilöllä, joka valmistelee ja lähettää avustushakemuksen, on oikeus edustaa yhteisöä.

Suomi.fi-valtuuksia hallinnoidaan Suomi.fi-valtuudet -palvelussa. Aluehallinnon sähköiseen asiointiin tarvittava asiointivaltuus on nimeltään Työllisyyden, ympäristön, elinkeinotoiminnan ja liikenteen valtioavustusten hakeminen. Valtuusasia tarkennetaan tunnisteella TYPO.

Valtuuttamisessa noudatetaan Suomi.fi-palvelun voimassa olevia ohjeistuksia.

Virkailijavaltuuttamispalvelu

Virkailija-avusteinen valtuuksien rekisteröinti on tarkoitettu organisaatioille, jotka eivät pysty ottamaan käyttöön Suomi.fi-valtuutuksia omatoimisesti. Tällaisia yhteisöjä ovat esimerkiksi kunnat, seurakunnat ja oppilaitokset. Organisaation edustaja voi hakea valtuuksien rekisteröimistä tekemällä valtuushakemuksen Suomi.fi-verkkopalvelussa.

Avustushakemuslomakkeen täyttöohjeet

Huolellisesti täytetty hakemus ja asianmukaiset liitteet nopeuttavat hakemuksen käsittelyä.

Y-tunnus tai yhteisön rekisterinumero

Y-tunnus merkitään sille annettuun kohtaan. Jos Y-tunnusta ei ole, hakemukseen merkitään yhteisön yhdistysrekisteri- tai säätiörekisterinumero.

Hankkeen toteuttamisaika

Avustusta voidaan myöntää enintään kolmen vuoden ajaksi. TE-toimisto tekee päätöksen myönnettävän avustuksen määrästä aina kalenterivuodeksi kerrallaan. Sosiaaliselle yritykselle avustusta voidaan myöntää yritystoiminnan käynnistämis- ja vakiinnuttamiskustannuksiin vain ajaksi, jonka yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän.

Toiminnan kuvaus

Hakemukseen liitetään hankekuvaus, josta käy ilmi muun muassa toiminnan sisältö (ml. sisältyykö hankkeeseen koulutusta, palkkatuettua työtä, työkokeiluja, muita palveluja) ja tavoitteet, hankkeen toteutusaika ja toiminta-alue, hankkeen kohderyhmä ja kohderyhmään kuuluvien henkilöiden määrä sekä mahdolliset yhteistyötahot. Hankekuvauksesta käy ilmi myös, miten palveluja ja toimintamalleja kehitetään hankkeessa. Näiden lisäksi hankekuvauksessa on mainittava hankkeen toteutuksesta vastaavan henkilön ja muiden hankkeen toteutukseen osallistuvien henkilöiden työtehtävät.

Hankekuvauksen lisäksi hakemukseen liitetään tiivistelmä, jossa kuvataan lyhyesti toiminnan sisältöä. Tiivistelmässä on mainittava ainakin toiminnan kohderyhmä ja kohderyhmään kuuluvien määrä, toiminnan tavoitteet, toteutettavat toimenpiteet, kehitettävät palvelut ja toimintamallit sekä toiminnan arvioidut tulokset ja vaikutukset. Tiivistelmäteksti voidaan julkaista verkossa.

Hakijan arvonlisäverovelvollisuus

Kohdassa ilmoitetaan, onko hakija arvonlisäverovelvollinen ja onko hankkeen toteutuksesta vastaavan organisaation toiminta arvonlisäveron piiriin kuuluvaa. Jos toiminta poikkeaa sisällöltään tai laajuudeltaan organisaation normaalista toiminnasta, on tarvittaessa haettava Verohallinnolta ennakkoratkaisua tai kirjallista ohjausta alv-velvollisuudesta.

Kustannusarvio

Hankkeen kustannusarvio tulee esittää kalenterivuosittain ja kustannuslajeittain yksilöitynä. Hakemukseen tulee liittää erillinen selvitys, joka sisältää kustannuserittelyn ja kustannusten laskentaperusteet. Kustannukset ilmoitetaan arvonlisäverollisina. Jos arvonlisävero ei ole hakijalle lopullinen kustannus, verottomat kustannukset ja arvonlisävero ilmoitetaan eriteltyinä erillisessä liitteessä.

Arvonlisävero voidaan hyväksyä kustannusarvioon. Arvonlisävero voidaan hyväksyä kustannusarvioon tukikelpoisena menona vain, jos arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Arvonlisäveroa, johon hakijalla on vähennysoikeus, ei pidetä tukikelpoisena kustannuksena eikä sitä näin ollen voi sisällyttää kustannusarvioihin. Jos tuen saajaa ei ole merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, arvonlisävero on tukikelpoinen kustannus.

Kunnan tai kuntayhtymän tekemät hankinnat voivat liittyä niiden harjoittamaan arvonlisäverovelvolliseen liiketoimintaan (vähennysoikeus) tai varsinaiseen hallinnolliseen eli viranomaistoimintaan (palautusoikeus). Jos hankinta liittyy kunnan tai kuntayhtymän varsinaiseen hallinnolliseen toimintaan, veromeno on sille lopullinen kustannus ja näin ollen arvonlisävero on tukikelpoinen meno.

Jos hakijan toiminnassa ja hankintojen arvonlisäverokohtelussa tapahtuu muutoksia, hakijan on ilmoitettava niistä rahoittajalle.

Hankkeen toteutuksesta vastaavan henkilön ja muiden hankkeen toteutukseen osallistuvien henkilöiden palkkauskustannukset

Kohdassa esitetään sekä hankkeen toteutuksesta vastaavan henkilön palkkauskustannukset että muiden hankkeen toteutukseen osallistuvien palkkauskustannukset kalenterivuosittain. Hakemukseen tulee liittää erillinen selvitys, jossa on henkilöittäin eriteltynä palkkauskustannusten laskentaperusteet.

Palkkauskustannuksilla tarkoitetaan työntekijälle maksettavaa palkkaa ennen vakuutetun lakisääteisten maksujen ja verojen pidätystä (bruttopalkka) ja sen lisäksi työnantajan lakisääteistä sosiaaliturva-, työeläkevakuutus-, tapaturmavakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksua sekä pakollista ryhmähenkivakuutusmaksua. Kohdassa ilmoitetaan bruttopalkka ja työnantajan sivukulut yhteensä euromääräisinä.

Muut kustannukset

Muita hankkeen toteuttamiseen liittyviä kustannuksia ovat muun muassa puhelin- ja postikulut, kirjanpito ja tilintarkastus, hankkeen kohderyhmän lyhytkestoisesta työtehtäviin liittyvästä koulutuksesta aiheutuvat kustannukset, kohderyhmälle ostopalveluna hankittavat työllistymistä edistävät palvelut ja hankehenkilöstön matkakustannukset. Tarkka selvitys käyttöperusteineen muista hankkeen toteuttamiseen liittyvistä kustannuksista on esitettävä hakemuksen liitteenä.

Rahoitussuunnitelma

Hakijan tulee esittää hankkeen rahoitussuunnitelma ja rahoitussuunnitelmaan liittyvät muut rahoituspäätökset. Rahoitussuunnitelman kohdassa ”Julkinen rahoitus” tarkoitetaan

  • valtionosuudella valtion varoista yhteisölle sen hoidettavana olevasta tehtävästä aiheutuvista kustannuksista suoritettavaa lakisääteistä osuutta
  • haettavalla työllisyyspoliittisella avustuksella (TE-toimisto) työllisyysmäärärahoista maksettavaa valtionavustusta
  • muulla valtionavustuksella valtion talousarvion muista kuin työllisyysmäärärahoista tai talousarvion ulkopuolisesta valtion hallinnoimasta rahastosta maksettua valtionosuutta ja -avustusta
  • kunnan tai kuntien myöntämällä avustuksella kunnan/kuntayhtymän myöntämää työllisyyden edistämiseen tarkoitettua määrärahaa
  • korkotuella korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukaista korkoa alemmalla korolla myönnettyyn lainaan sisältyvää korkoetua sekä muun lainan korkoon kohdistuvaa korkotukea

Arvio hankkeesta saatavista tuloista

Avustuksen määrässä voidaan ottaa huomioon avustettavasta toiminnasta saatavat tulot, jos tuella palkattujen tai työkokeilussa olevien työpanoksella saadaan tuloja, joita ei käytetä hankkeen kohderyhmän työllistymisen edistämiseen tai yleishyödylliseen toimintaan. Jos tulojen määrässä tapahtuu oleellinen muutos, avustuksen saajan on ilmoitettava siitä TE-toimistolle.

Haettavan avustuksen määrä

Kohdassa ilmoitetaan palkkauskustannuksiin ja muihin kustannuksiin haettavan avustuksen määrä erikseen toiminnan ensimmäisen vuoden osalta ja ennusteena koko hankkeen ajalta.

Avustuksen ennakko

Avustuksesta voidaan maksaa ennakkoa enintään 50 prosenttia kullekin maksujaksolle kohdistuvasta avustuksesta. Työttömien perustamalle rekisteröidylle yhdistykselle voidaan maksaa kunkin avustusjakson koko avustus ennakkona.

Hakemukseen liitettävät asiakirjat

  • todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus, joka ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi (ei koske kuntaa ja kuntayhtymää)
  • yrityksen kaksi viimeisintä tasetta ja tuloslaskelmaa sekä yhtiöjärjestys
  • yhdistyksen viimeisimmät tilinpäätöstiedot sekä yhdistyksen säännöt
  • säätiön viimeisimmät tilinpäätöstiedot
  • osuuskunnan perustamiskirja

Avustuksen maksatus

Avustus maksetaan pääsääntöisesti jälkikäteen erissä toteutuneiden ja hyväksyttyjen kustannusten perustella. Avustuksen ennakkoa ja maksatusta haetaan kirjautumalla aluehallinnon asiointipalvelussa omaan asiointiin. Maksatuksen ja ennakkohakemuksen täyttäminen aloitetaan Maksatukset-välilehdeltä.

Lisätietoja avustuksen maksatuksen hakemisesta löydät KEHA-keskuksen verkkosivuilta.

KEHA-keskus (keha-keskus.fi)

​​​​